Wójt Gminy Boniewa ogłasza przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Boniewo położonej w miejscowości Osiecz Mały,


Wójt Gminy Boniewa ogłasza przetarg ustny ograniczony, który odbędzie się  w dniu 10.08.2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, pok. nr 6, 
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Boniewo położonej w miejscowości Osiecz Mały, obręb ewidencyjny Osiecz Mały:
 
  Nr działki   Powierzchnia  Numer KW             Cena wywoławcza     Kwota wadium                   
  136/4            1,9213    WL1W/00056948/9         73.300,00                 7.330,00

 
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto Banku Spółdzielczego w Lubrańcu Oddział Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 do dnia 03.08.2018 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej wraz z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy.
W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie  na poczet
ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż
1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo grunt przeznaczony na cele rolne.
Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do dnia 30.09.2018 r.
Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości jako grunty rolne, do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.04. 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 ). Zgodnie z art. 2a cytowanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, którego definicję zawiera art. 6.
Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
wydaną w trybie art.2a ust.4 w/w ustawy.
 
W przetargu mogą wziąć udział osoby :
 
-  które spełniają definicję rolnika indywidualnego, po złożeniu dokumentów, o których mowa
   w art. 7 cytowanej ustawy ( z wykorzystaniem wzorów stanowiących załączniki do niniejszego  
   ogłoszenia do pobrania  w Urzędzie Gminy, pok. nr 7)
- które uzyskały zgodę na nabycie nieruchomości rolnej, po złożeniu oryginału decyzji
   Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 03.08.2018 r. w zamkniętej kopercie opisanej „Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 136/4 o pow.1,9213 ha w Osieczu Małym”  w sekretariacie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28.
Osoby, które w w/w terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie podana w dniu 8.08.2018r. w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy oraz na stronie : www.bip.boniewo.pl
 
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Wójt Gminy Boniewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.
 
Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                    o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2018r., poz.121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U z 2017r., poz.2196) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ).
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Boniewo tel. 54/ 2840181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  pełen tekst ogłoszenia oraz regulamin dalej (11kB) plik
  druki do pobrania dalej (747kB) pdf

 
 
 
  Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wyznaczonego na dzień 10 sierpnia 2018 roku  dalej (211kB) pdf
 
 Wynik przeprowadzonego przetargu dalej (229kB) pdf
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2018, 14:39:24)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 sierpnia 2018, 10:39:06)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1059