Wójt Gminy Boniewa ogłasza przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Boniewo położonej w miejscowości Osiecz Mały


O G Ł O S Z E N I E
 
 
Wójt Gminy Boniewa ogłasza przetarg ustny ograniczony, który odbędzie się  w dniu 10.08.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Boniewa przy ul. Szkolnej 28, pokój nr 6,         na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Boniewo położonej w miejscowości Osiecz Mały, obręb ewidencyjny Osiecz Mały:
 
  Nr działki   Powierzchnia     Numer KW          Cena wywoławcza        Kwota wadium
   137/10      0,51 ha    WL1W/00037254/8      21.900,00                      2.190,00

 
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto Banku Spółdzielczego w Lubrańcu Oddział Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 do dnia 03.08.2018 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej wraz z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy.
W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie  na poczet
ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż
1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo grunt przeznaczony na cele rolne.
Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości jako grunty rolne, do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego( Dz.U. z 2017 r., poz. 2196). Zgodnie z art. 2a cytowanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, którego definicję zawiera art. 6.
Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne osoby może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydana w trybie art. 2a ust.4 w/w ustawy.
 
W przetargu mogą wziąć udział osoby:
 
-  które spełniają definicję rolnika indywidualnego, po złożeniu dokumentów, o których mowa
   w art. 7 cytowanej ustawy ( z wykorzystaniem wzorów stanowiących załączniki do
   niniejszego ogłoszenia do pobrania w Urzędzie Gminy, pok. nr 7).
-  które uzyskały zgodę na nabycie nieruchomości rolnej, po złożeniu oryginału decyzji
   Dyrektora Generalnego krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 03.08.2018 r. w zamkniętej kopercie opisanej „Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 137/10 o pow. 0,51 ha w Osieczu Małym” w sekretariacie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28.
Osoby, które w w/w terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie podana w dniu 08.08.2018 r.w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej: bip.boniewo.pl
 
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Wójt Gminy Boniewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.
 
Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2018 r., poz.121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U z 2017 r., poz. 2196) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ).
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Boniewo tel. 54/ 2840181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
  pełen tekst ogłoszenia i regulamin dalej (11kB) plik
 
druki do pobrania dalej (747kB) pdf
 

 
    Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wyznaczonego na dzień 10 sierpnia 2018 roku  dalej (218kB) pdf
 

Wynik przeprowadzonego przetargu dalej (224kB) pdf
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2018, 14:30:32)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 sierpnia 2018, 10:37:19)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 928