przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego


WÓJT  GMINY  BONIEWO
 ogłasza    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 lokalu  mieszkalnego Nr 4 o pow. 94,09 m2,  za cenę wywoławczą 26.000,00 zł  znajdującego się w budynku położonym na działce  nr 136/1 o pow. 4455 m2   w Osieczu Małym
( KW  WL1W/00056948/9 ).
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 13,31 m2 w budynku gospodarczym. Udział w gruncie 10740/64651.

Cena wywoławcza jest ceną netto. Po licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23% do udziału w działce gruntowej nr 136/1 na podstawie art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z póżn. zm.)

Przetargi z wynikiem negatywnym odbyły się: 17.03.2016 r., 29.07.2016 r., 09.09.2016 r., 21.12.2016 r.

Przeznaczenie w planie – Aktualnie Gmina nie posiada Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i nie przewiduje się jego opracowania: zgodnie z decyzją Starosty Włocławskiego nr 162/2016 wydana dnia 24.03.2016 r. użytkowanie budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej na dz. nr 136/1 w miejscowości Osiecz Mały zostało zmienione na  budynek mieszkalny wielorodzinny; Gmina Boniewo aktualnie nie posiada planu rewitalizacji gminy.

Obciążenia nieruchomości – Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

Do dnia  05.03.2018 r. należy wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Urzędu Gminy Boniewo - BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 z oznaczeniem” lokal nr  4 ”
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Boniewo, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.

Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępny na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.boniewo.pl

Przetarg odbędzie się dnia 09 marca 2018 r. o  godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 - pok. 6.   

Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej.                                                
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.     
 
Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji. 
                                   
Więcej informacji w UG Boniewo tel. 54 /2840181 wew. 42.


REGULAMIN  PRZETARGU
na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku  położonym na działce w miejscowości
Osiecz Mały gm. Boniewo.
I. Przedmiot przetargu
Nieruchomość położona jest w miejscowości Osiecz Mały gm. Boniewo, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr: WL1W/00056948/9.   Działka oznaczona geodezyjnie numerem 136/1 o pow. 4455 m2 na której znajduje się budynek byłej Szkoły Podstawowej w której znajduje się następujący lokal :

● Lokal nr 4 o pow.   94,09 m2 znajduje się na I piętrze budynku i składa się  z trzech
   pomieszczeń- dawnej klasy szkolnej  i sanitariatów,WC i dwóch przedpokoi. Do lokalu
   przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 13,31 m2 w budynku gospodarczym.                                       
   Udział w gruncie 10740/64651. Cena wywoławcza 26.000,00 zł.

Cena wywoławcza jest ceną netto. Po licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23% do udziału w działce gruntowej nr 136/1 na podstawie art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z póżn. zm.)


Przeznaczenie w planie – Aktualnie Gmina nie posiada Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i nie przewiduje się jego opracowania: zgodnie z decyzją Starosty Włocławskiego nr 162/2016 wydana dnia 24.03.2016 r. użytkowanie budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej na dz. nr 136/1 w miejscowości Osiecz Mały zostało zmienione na  budynek mieszkalny wielorodzinny; Gmina Boniewo aktualnie nie posiada planu rewitalizacji gminy.

Obciążenia nieruchomości – Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

II.  Cel przetargu
Ustalenie nabywcy lokalu oferującego najwyższą cenę sprzedaży.

III. Sposób przeprowadzenia przetargu
1. Przetarg zostanie przeprowadzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.

2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Komisji.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Przewodniczący Komisji:
- otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje podane w ogłoszeniu o przetargu,
- podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób bądź nazwy firm, które wpłaciły wadium,
- sprawdza tożsamość uczestników oraz dowody potwierdzające uiszczenie wadium,
- informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze  postąpienia nie zostaną przyjęte,
- po ustaniu zgłaszania postąpień wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, podając  
  imię i nazwisko osoby bądź nazwę firmy, która wygrała przetarg.
 - sporządza  protokół z przeprowadzonego przetargu (protokół sporządza się w 3-ch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca lokalu ). 
 Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba ustalona jako nabywca lokalu.  Z chwilą podpisania protokołu przetarg uważa się za zamknięty.
Protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

5. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Boniewie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Wójt Gminy w Boniewie może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie zaskarżonych czynności, unieważnić przetarg bądź uznać skargę za niezasadną.

6. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej wyznacza się w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy w Boniewie. W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8.W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

9. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.

10.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Dowodem potwierdzającym dopełnienie powyższego warunku nabywca zobowiązany jest okazać się przed podpisaniem umowy notarialnej.

11. Urząd Gminy w Boniewie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie.

12. Osoby fizyczne biorąc udział w przetargu mogą być reprezentowane przez osoby upoważnione lub pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.
Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, winna przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. Nr 1490 )                                                                              Boniewo, dnia 12.03.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 
WYNIK   PRZETARGU  USTNEGO  NIEOGRANICZONEGO

 
 
WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE  ogłasza wynik  ustnego  przetargu nieograniczonego w dniu 09.03.2018 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 94,09 m2 znajdującego się w budynku ( po byłej Szkole Podstawowej ) położonym na działce oznaczonej nr 136/1 o pow. 4455 m2 w miejscowości Osiecz Mały, który zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ  nikt nie przystąpił do przetargu.
 
 
 
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (6 lutego 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lutego 2018, 11:37:44)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 marca 2018, 19:51:59)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1102