przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 219/5 o pow. 2594 m2 położonej w Boniewie przy ul. Ogrodowe


 
Wójt Gminy Boniewo
 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
    nieruchomości oznaczonej nr 219/5 o pow. 2594 m2 położonej w Boniewie 
     przy ul. Ogrodowej (KW WL1W/00060256/2),  za cenę wywoławczą  13.400 zł.
 
Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT.
 
Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 23.06.2017 r. na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w  Lubrańcu O/Boniewo  90 9559 1030 0007 0263 2000 0001.
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.pl
 
Przetarg odbędzie się dnia 29.06. 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6.      
                            
Zastrzega  się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 tel. /54/ 284-01-81 wew.42.
 
 
                                                 
REGULAMIN  PRZETARGU
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boniewo położonej w miejscowości Boniewo przy ul. Ogrodowej.
I. Przedmiot przetargu
1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Boniewo  gm. Boniewo, dla której w Sądzie
    Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr: WL1W/00060256/2
    oznaczona geodezyjnie numerem 219/5 o pow. 2594 m2. Teren działki  nieogrodzony,          
    w  znacznej części porośnięty drzewami. Działka nie posiada uzbrojenia technicznego. 
    Dostęp do uzbrojenia w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną z odpływem do 
    ogólnospławnej sieci gminnej dogodny. Działka przylega bezpośrednio do drogi asfaltowej.
 
2. Cena wywoławcza jest ceną netto. Po licytacji zostanie doliczony podatek VAT .
   
3.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
-  terminowe wpłacenie wadium do dnia 23 czerwca 2017 r. w wysokości 10 % ceny
   wywoławczej na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie – Bank Spółdzielczy w 
   Lubrańcu O/Boniewo Nr 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001.
   Za datę wpłacenie wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
  
-  okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego  do wglądu  najpóźniej w
   dniu 29 czerwca 2017 r. do godz. 12 00.
-  złożenie osobiście pisemnego oświadczenia przez osoby przystępujące do przetargu ,
    że zapoznały się z terenem, akceptują aktualny stan nieruchomości objętych
    przetargiem i nie wnoszą zastrzeżeń.
 
4. Przeznaczenie w planie – Aktualnie Gmina nie posiada Ogólnego Planu Zagospodarowania
    Przestrzennego Gminy i nie przewiduje się jego opracowania; działka oznaczona numerem 
    219/5 w miejscowości Boniewo o pow. 2594 m2 posiada przeznaczenie pod budownictwo
    mieszkaniowo-usługowe.
 
 Obciążenia nieruchomości – Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona 
                                            hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
 
II.  Cel przetargu
Ustalenie nabywcy nieruchomości oferującego najkorzystniejszą cenę sprzedaży.
 
III. Sposób przeprowadzenia przetargu
1)       Przetarg zostanie przeprowadzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
2)       W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Komisji.
3)       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4)       Przewodniczący Komisji:
- otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje podane w ogłoszeniu o przetargu,
- podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób bądź nazwy firm, które wpłaciły wadium,
- sprawdza tożsamość uczestników oraz dowody potwierdzające uiszczenie wadium,
- informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze  postąpienia nie zostaną przyjęte,
- po ustaniu zgłaszania postąpień wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, podając   imię i nazwisko osoby bądź nazwę firmy, która wygrała przetarg.
 - sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu (protokół sporządza się w 3-ch egzemplarzach,
 z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości). Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba ustalona jako nabywca nieruchomości. Z chwilą podpisania protokołu przetarg uważa się za zamknięty.
Protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
5)       Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Boniewie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Wójt Gminy w Boniewie może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie zaskarżonych czynności, unieważnić przetarg bądź uznać skargę za niezasadną.
6)       Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej wyznacza się w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
7)       Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy w Boniewie. W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
8)    W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
9. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem
     w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.
10.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu 
zawarcia  umowy notarialnej. Dowodem potwierdzającym dopełnienie powyższego warunku nabywca zobowiązany jest okazać się przed podpisaniem umowy notarialnej.
11. Urząd Gminy w Boniewie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i  ogólnokrajowej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie.
12. Osoby fizyczne biorąc udział w przetargu mogą być reprezentowane przez osoby upoważnione lub   pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu. Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, winna przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. Nr 1490)
 


Boniewo, dnia 30.06.2017 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
WYNIK  PRZETARGU  USTNEGO  NIEOGRANICZONEGO

 
 
 
WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE  ogłasza wynik ustnego przetargu nieograniczonego
odbytego w dniu 29.06.2017 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej
w miejscowości Boniewo dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest  księga wieczysta WL1W/00060256/2, oznaczonej w ewidencji jako działka:
 
-        nr 219/5 o pow. 2594  m2, cena wywoławcza 13.400,00 zł netto
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłaty wadium dokonała jedna osoba tj. :
1/ Pan Arkadiusz Karpiński
 
 Nabywcą działki nr 219/5 o pow. 2594 m2 w Boniewie za łączną cenę  16.666,50 zł
został Pan Arkadiusz Karpiński
 
 
 
 
                                                                                      WÓJT  GMINY  BONIEWO
Sporządziła :                                                                  mgr inż. Marek Klimkiewicz
Renata Pawłowska


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 maja 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 maja 2017, 10:25:18)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (30 czerwca 2017, 11:18:12)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 818