Wójt Gminy Boniewo przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 17/11 o pow. 782 m2położonej w miejscowości Boniewo .


 
Wójt Gminy Boniewo
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

                   
 
- niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 17/11 o pow.  782 m2
  położonej w miejscowości Boniewo za cenę wywoławczą 14 600 zł netto
  stanowiącej własność Gminy Boniewo ( KW WL1W/00077693/9).
  Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.
 
Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 19.05.2017 r.                                     Wadium należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w  Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.
 
Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 25 maja 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy  w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6. 
                                
Zastrzega  się prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 tel. /054/ 284-01-81 wew.42.
 
 
REGULAMIN  PRZETARGU
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boniewo, płożonej w miejscowości Boniewo gm. Boniewo.
I. Przedmiot przetargu
Nieruchomość położona jest w miejscowości Boniewo  gm. Boniewo, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr: WL1W/00077693/9 oznaczona geodezyjnie numerem 17/11 o pow. 782 m2. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i nieutwardzona, nie posiada uzbrojenia technicznego.
 
Przeznaczenie w planie – Dla terenu na którym położona jest nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo-dla terenu na którym położona jest działka nr 17/11, przewiduje funkcję terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
 
 Obciążenia nieruchomości – Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
 
II.  Cel przetargu
Ustalenie nabywcy nieruchomości oferującego najkorzystniejszą cenę sprzedaży.
 
III. Sposób przeprowadzenia przetargu
 
1)Przetarg zostanie przeprowadzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
2)W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Komisji.
3)Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4)Przewodniczący Komisji:
- otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje podane w ogłoszeniu o przetargu,
- podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób bądź nazwy firm, które wpłaciły wadium,
- sprawdza tożsamość uczestników oraz dowody potwierdzające uiszczenie wadium,
- informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze   postąpienia nie zostaną przyjęte,
-    po ustaniu zgłaszania postąpień wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg,  podając  imię i nazwisko osoby bądź nazwę firmy, która wygrała przetarg.
 - sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu (protokół sporządza się w 3-ch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości).        Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba ustalona jako nabywca nieruchomości. Z chwilą podpisania protokołu przetarg uważa się za zamknięty.
   Protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
5)Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Boniewie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Wójt Gminy w Boniewie może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie zaskarżonych czynności, unieważnić przetarg bądź uznać skargę za niezasadną.
6)Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej wyznacza się w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
7)Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy w Boniewie. W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
8)W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
9)Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem
     w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.
10)Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia  umowy notarialnej. Dowodem potwierdzającym dopełnienie powyższego warunku nabywca zobowiązany  jest okazać się przed podpisaniem umowy notarialnej.
11) Urząd Gminy w Boniewie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny,
 o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie.
12) Osoby fizyczne biorąc udział w przetargu mogą być reprezentowane przez osoby upoważnione lub pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu. Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, winna przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający.
13) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490).
 
                                                                                          Boniewo, dnia 29.05.2017 r.
 
 
 

OGŁOSZENIE
 
WYNIK  PRZETARGU  ustnego  NIEOGRANICZONEGO
 

WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE  ogłasza wynik ustnego przetargu nieograniczonego
odbytego w dniu 25.05.2017 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej
w miejscowości Boniewo dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest    księga wieczysta WL1W/00077693/9, oznaczonej w ewidencji jako działka:
 
-        nr 17/11 o pow. 782 m2m2, cena wywoławcza 14.600,00 zł netto
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłaty wadium dokonały dwie osoby tj. :
1/ Pani Natalia Kordyl 
2/ Pan Adam Kowalski
 
 Nabywcą działki nr 17/11 o pow. 782 m2 w Boniewie za łączną cenę  18.142,50 zł
została Pani Natalia Kordyl
 
 
 
 
                                                                               WÓJT  GMINY  BONIEWO
Sporządziła :                                                    mgr inż. Marek Klimkiewicz
Renata Pawłowska


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (24 kwietnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 kwietnia 2017, 08:10:30)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (30 czerwca 2017, 11:23:20)
Zmieniono: wydruk

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1050