ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2016 r.o godz. 10.00 w sali Nr 6 Urzędu Gminy w Boniewo ul. Szkolna 28, odbędzie się przetarg ustny ograniczony dla rolników gminy Boniewa na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat.


WÓJT GMINY BONIEWO
 
ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2016 r.o godz. 10.00 w sali Nr 6 Urzędu Gminy w Boniewo         ul. Szkolna 28, odbędzie się przetarg ustny ograniczony dla rolników gminy Boniewa na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat.


 
Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest  do dnia 19.12.2016 r. 2016 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Boniewie pok. Nr 7 :
- złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu -wg. wzoru stanowiącego zał. Nr 1,
- złożenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy 
  Boniewa -wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2.
- wpłacenie wadium w kasie tut. Urzędu lub na konto BS Lubraniec O/B 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 z dopiskiem : wadium na dzierżawę działki nr …......... położonej w Osieczu Wielkim.
Wpłata jednego wadium umożliwia wydzierżawienie jednej nieruchomości.
 Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek UG Boniewo.
Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają w/w warunki przetargowe i wywiesi w dniu 21.12.2016 r. listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
Wójt Gminy Boniewo może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Boniewie przy ul. Szkolnej 28  lub tel. 54/2840181 wew. 42.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.
                                                                                                                                
  pełen tekst ogłoszenia z załącznikami pobierz (50kB) word
   regulamin przetargu pobierz (37kB) word                                                                              Boniewo, dnia 21.12.2016 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
                 Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego dla rolników gminy Boniewa na dzierżawę gruntów rolnych oznaczonych nr 108 o pow. 0,34 ha  położonych   w miejscowości Osiecz Wielki na okres  5 lat, który odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r.      o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu Gminy  w Boniewie  tj. :
 
1. Jacek Łuczak zam. Anielin 18, 87 -851 Boniewo
 
 Ponadto, komisja przetargowa informuje, że nikt nie złożył zgłoszenia uczestnictwa w przetargu  i nikt nie wpłacił wadium na dzierżawę dz. nr 292,293,294,295,296,297,298 o pow. 0,54 ha położonych w miejscowości Osiecz Wielki.
 
Sporządziła:
Renata Pawłowska
 
 
                                                                                           Boniewo, dnia 30.12.2016 r 
 
OGŁOSZENIE
WYNIKU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
 
 
    Dnia 29.12.2016 r. odbył się ustny przetarg ograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5  lat nieruchomości rolnej o pow. 0,34 ha oznaczonej nr 108 położonej w miejscowości Osiecz Wielki, za cenę wywoławczą 272,00 zł ( roczna opłata z tytułu dzierżawy nieruchomości)
 
     Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, dzierżawcą w/w gruntów został Pan Jacek Łuczak zam. Anielin 18, 87-851 Boniewo z opłatą roczną czynszu dzierżawnego w wysokości  300,00 zł.
 
Natomiast na wydzierżawienie nieruchomości o pow. 0,54 ha oznaczonej numerami działek 292,293,294,295,296,297,298 -nikt nie przystąpił do przetargu.
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 listopada 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 listopada 2016, 14:39:28)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (30 grudnia 2016, 13:14:53)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 851