ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce ozn. nr 136/1o pow. 4455 m2 w Osieczu Małym


  WÓJT  GMINY  BONIEWO
 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
 lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku położonym na działce  ozn. nr 136/1o pow. 4455 m2  w Osieczu Małym / KW  WL1W/00056948/9 tj. :

 
 
● Lokal nr 2 o pow. 105,04 m2, za cenę wywoławczą 23.100,00 zł.
● Lokal nr 4 o pow.   94,09 m2, za cenę wywoławczą 25.600,00 zł.
● Lokal nr 5 o pow.   52,50 m2, za cenę wywoławczą 11.500,00 zł
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT.
 
Pierwszy przetarg odbył się 17.03.2016 r.
Drugi przetarg odbył się 29.07.2016 r.
 
Do dnia 05.09.2016 r. należy wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 z oznaczeniem” lokal nr ...”
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wpłata jednego wadium umożliwia nabycie tylko jednego lokalu.
 
Przetarg odbędzie się dnia 09.09. 2016 r. od  godziny 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 - pok. 6.                                                                                                         
Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.      
Więcej informacji w UG Boniewo tel. 54 /2840181 wew.42.
 
 
REGULAMIN  PRZETARGU
na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku  położonym na działce w miejscowości
Osiecz Mały gm. Boniewo.
I. Przedmiot przetargu
Nieruchomość położona jest w miejscowości Osiecz Mały gm. Boniewo, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr: WL1W/00056948/9.          Działka oznaczona geodezyjnie numerem 136/1 o pow. 4455 m2 na której znajduje się budynek byłej Szkoły Podstawowej w której wymienia się następujące lokale mieszkalne :
 
● Lokal nr 2 o pow. 105,04 m2 znajduje się na parterze budynku i składa się z trzech pomieszczeń dawnej klasy szkolnej i kotłowni, WC i dwóch przedpokoi. Do lokalu przynależy pomieszczenie   gospodarcze o pow. 21,67 m2 w budynku gospodarczym. Udział w gruncie12671/64651.
Cena wywoławcza 23.100,00 zł netto.   
 
● Lokal nr 4 o pow.   94,09 m2 znajduje się na I piętrze budynku i składa się  z trzech
   pomieszczeń- dawnej klasy szkolnej  i sanitariatów,WC i dwóch przedpokoi. Do lokalu
   przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 13,31 m2 w budynku gospodarczym. Udział 
   w gruncie 10740/64651. Cena wywoławcza 25.600,00 zł netto.
 
● Lokal nr 5 o pow.   52,50 m2 znajduje się na I piętrze budynku i składa się z dwóch    
   pomieszczeń- dawnej klasy szkolnej i biblioteki. Do lokalu przynależy pomieszczenie
   gospodarcze o pow.10,90 m2 w budynku gospodarczym. Udział w gruncie 6340/64651.                      

   Cena wywoławcza 11.500,00 zł netto.
 
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.
 
Przeznaczenie w planie – Aktualnie Gmina nie posiada Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i nie przewiduje się jego opracowania: zgodnie z decyzja Starosty Włocławskiego nr 162/2016 wydana dnia 24.03.2016 r. budynek szkoły podstawowej zlokalizowany na dz. nr 136/1 w miejscowości Osiecz Mały otrzymał przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
 
 Obciążenia nieruchomości – Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
II.  Cel przetargu
Ustalenie nabywcy lokalu oferującego najkorzystniejszą cenę sprzedaży.
III. Sposób przeprowadzenia przetargu
1.                  Przetarg zostanie przeprowadzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
2.                  W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Komisji.
3.                  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4.                  Przewodniczący Komisji:
- otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje podane w ogłoszeniu o przetargu,
- podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób bądź nazwy firm, które wpłaciły wadium,
- sprawdza tożsamość uczestników oraz dowody potwierdzające uiszczenie wadium,
- informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,
- po ustaniu zgłaszania postąpień wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, podając  imię i nazwisko osoby bądź nazwę firmy, która wygrała przetarg.
 - sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu (protokół sporządza się w 3-ch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca lokalu ).                Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba ustalona jako nabywca lokalu. Z chwilą podpisania protokołu przetarg uważa się za zamknięty.
Protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
5.                  Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w Boniewie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Wójt Gminy w Boniewie może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie zaskarżonych czynności, unieważnić przetarg bądź uznać skargę za niezasadną.
6.                  Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej wyznacza się w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
7.                  Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy w Boniewie. W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
8.                  W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
9. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.
10.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Dowodem potwierdzającym dopełnienie powyższego warunku nabywca zobowiązany jest okazać się przed podpisaniem umowy notarialnej.
11. Urząd Gminy w Boniewie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie.
12. Osoby fizyczne biorąc udział w przetargu mogą być reprezentowane przez osoby upoważnione lub pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.
Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, winna przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający.
 
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. Nr 1490 )


                                                                               Boniewo, dnia 09.09.2016 r.
 
 
  O G Ł O S Z E N I E
    WYNIKU  PRZETARGU  USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 
WÓJT GMINY W BONIEWIE ogłasza wynik ustnego III przetargu  nieograniczonego
ogłoszonego na dzień 09.09.2016 r.  na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku (po byłej Szkole Podstawowej) położonym na działce oznaczonej nr 136/1 o pow. 4455 m2 w Osieczu Małym,  KW WL1W/00056948/9 tj.      
                
- lokal Nr 2 o pow. 105,04 m2, za cenę wywoławczą  23.100 zł netto
- lokal Nr 4 o pow.  94,09 m2,  za cenę wywoławczą  25.600 zł  -”-
- lokal Nr 5 o pow.  52,50 m2,  za cenę wywoławczą  11.500 zł  -”-
 
 zakończonego wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie dokonał wpłaty wadium  i nikt nie przystąpił do przetargu.
 
                                                                                                
Sporządziła :
Renata Pawłowska
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (9 sierpnia 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 sierpnia 2016, 12:20:07)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 września 2016, 11:34:23)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1232