przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Osiecz Wielki


O G Ł O S Z E N I E
 
          Zgodnie z art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r., poz.1774 z pózn.zm) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w związku z art. 2a ustawy z dnia 11kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Z 2012 r.,poz. 803, z 2016r.  poz. 585) Wójt Gminy Boniewo ogłasza:

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Osiecz Wielki oznaczonej nr 108 o pow. 3400 m2 posiadającej księgę wieczystą WL1W000/36638/7, za cenę wywoławczą 11.800,00 zł.
 
Przetarg ustny odbędzie się dnia 12 września 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy. Szkolna 28 pok. Nr 6.
 
Przetarg ograniczony jest do rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( art.2a).
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć odpowiednie oświadczenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 1a, 2 i 3 oraz
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, nie później niż do dnia 31.08.2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Boniewo w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Osieczu Wielkim”
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu do dnia 02.09.2016 r.
Osoby, które w wyżej w wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.W przetargu mogą brać udział osoby zakwalifikowane do przetargu, które wpłacą wadium w wysokości 1180,00 zł do dnia 06.09.2016 r. na konto Banku Spółdzielczego w Lubrańcu Oddział Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.Wpłata pozostałej części ceny nieruchomości powinna zostać dokonana najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium.Wadium przepada na rzecz Gminy Boniewo w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał  od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.Koszty sporządzenia aktu ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje  dotyczące przetargu można uzyskać w UG pok. Nr 7. Tel.54/2840181 wew.42.
 
Załączniki :
 
1.oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa pobierz (208kB) pdf
1a.oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych, dzierżawach pobierz (238kB) pdf
2.oświadczenie o posiadaniu stażu pracy w rolnictwie  pobierz (319kB) pdf
3.oświadczenie o kwalifikacjach rolniczych pobierz (214kB) pdf
 
 
REGULAMIN  PRZETARGU
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boniewo, położonej w miejscowości 

Osiecz Wielki gmina Boniewo.
 
I. Przedmiot przetargu
Nieruchomość położona jest w miejscowości Osiecz Wielki gm. Boniewo, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr: WL1W/00036638/7 oznaczona geodezyjnie numerem 108 o pow. 3400 m2. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i nieutwardzona, w całości użytkowany jako grunt rolny- kl.RIVa-0,18 ha, RIVb-0,16 ha.
 
Przeznaczenie w planie – Dla terenu na którym położona jest nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.      W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo-dla terenu na którym położona jest działka nr 108, przewiduje funkcję terenów rolnych.
 
 Obciążenia nieruchomości – Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona  hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
 
II.  Cel przetargu
Ustalenie nabywcy nieruchomości oferującego najkorzystniejszą cenę sprzedaży.
 
III. Sposób przeprowadzenia przetargu
1) Przetarg zostanie przeprowadzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
2) W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby bliskie tym  osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Komisji.
3) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik 
 zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4) Przewodniczący Komisji:
- otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje podane w ogłoszeniu o przetargu,
- podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób bądź nazwy firm, które wpłaciły wadium,
- sprawdza tożsamość uczestników oraz dowody potwierdzające uiszczenie wadium,
- informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze  postąpienia nie zostaną przyjęte,
- po ustaniu zgłaszania postąpień wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, podając imię i nazwisko osoby bądź nazwę firmy, która wygrała przetarg.
 - sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu (protokół sporządza się w 3-ch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości).         Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba ustalona jako nabywca nieruchomości. Z chwilą podpisania protokołu przetarg uważa się za zamknięty.
Protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
5) Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem  przetargu do Wójta Gminy w Boniewie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu  ustnego. Wójt Gminy w Boniewie może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie  zaskarżonych czynności, unieważnić przetarg bądź uznać skargę za niezasadną.
6)Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej wyznacza się w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
7) Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie
wyznaczonym przez Urząd Gminy w Boniewie. W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
8) W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym  uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
9) Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.
10.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy notarialnej. Dowodem potwierdzającym dopełnienie powyższego warunku
  Nabywca zobowiązany jest okazać się przed podpisaniem umowy notarialnej.
11.  Urząd Gminy w Boniewie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie.
12. Osoby fizyczne biorąc udział w przetargu mogą być reprezentowane przez osoby upoważnione lub pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu. Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, winna przedłożyć Komisji przetargowej wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający.
 
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. Nr 1490).
 


                                                                                      Boniewo, dnia 12.09.2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 
WYNIK  PRZETARGU  USTNEGO  OGRANICZONEGO
 
 
WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE  ogłasza wynik  ustnego  przetargu ograniczonego odbytego w dniu 12.09.2016 r. na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej  w miejscowości Osiecz Wielki, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest  księga wieczysta WL1W/00036638/7, oznaczonej:
 
- nr 108 o pow. 3400 m2, za cenę wywoławczą 11.800,00 zł netto                          
 
zakończonego wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium i  nikt nie przystąpił do przetargu.
 
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (9 sierpnia 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 sierpnia 2016, 10:56:41)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 września 2016, 11:30:01)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 996