I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: - niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 108 o pow. 3400 m2 położonej w miejscowości Osiecz Wielki


Wójt Gminy Boniewo
ogłasza

 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
                   
 
- niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 108 o pow.  3400 m2
  położonej w miejscowości Osiecz Wielki za cenę wywoławczą 11.800,00 zł 
  stanowiącej własność Gminy Boniewo ( KW WL1W/00036638/7 ).
 
 
Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 25.07.2016 r.    Wadium należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w  Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.
 
Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 29.07.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy  w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6.                                   
Zastrzega  się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 tel. /054/ 284-01-81 wew.42.
 
 
REGULAMIN  PRZETARGU
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boniewo, płożonej w miejscowości 

Osiecz Wielki gmina Boniewo.
 
I. Przedmiot przetargu
Nieruchomość położona jest w miejscowości Osiecz Wielki gm. Boniewo, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr: WL1W/00036638/7 oznaczona geodezyjnie numerem 108 o pow. 3400 m2. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i nieutwardzona, w całości użytkowany jako grunt rolny- kl.RIVa-0,18 ha, RIVb-0,16 ha.
 
Przeznaczenie w planie – Dla terenu na którym położona jest nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.      W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo-dla terenu na którym położona jest dzialka nr 108, przewiduje funkcję terenów rolnych.
 
 Obciążenia nieruchomości – Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona  hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
 
II.  Cel przetargu
Ustalenie nabywcy nieruchomości oferującego najkorzystniejszą cenę sprzedaży.
 
III. Sposób przeprowadzenia przetargu
1) Przetarg zostanie przeprowadzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
2) W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby bliskie tym  osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku  prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Komisji.
3) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik 
 zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4) Przewodniczący Komisji:
- otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje podane w ogłoszeniu o przetargu,
- podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób bądź nazwy firm, które wpłaciły wadium,
- sprawdza tożsamość uczestników oraz dowody potwierdzające uiszczenie wadium,
- informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze  postąpienia nie zostaną przyjęte,
- po ustaniu zgłaszania postąpień wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, podając imię i nazwisko osoby bądź nazwę firmy, która wygrała przetarg.
 - sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu (protokół sporządza się w 3-ch egzemplarzach,
 z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości).                        Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba ustalona jako nabywca nieruchomości. Z chwilą podpisania protokołu przetarg uważa się za zamknięty.
Protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
5) Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem   przetargu do Wójta Gminy w Boniewie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu  ustnego. Wójt Gminy w Boniewie może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie  zaskarżonych czynności, unieważnić przetarg bądź uznać skargę za niezasadną.
6)Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej wyznacza się w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia p przetargu.
7) Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy w Boniewie. W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
8) W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym 
    uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) po odwołaniu albo
    zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
9) Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.
10.Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy notarialnej. Dowodem potwierdzającym dopełnienie powyższego warunku
  nabywca zobowiązany jest okazać się przed podpisaniem umowy notarialnej.
11.  Urząd Gminy w Boniewie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie.
12. Osoby fizyczne biorąc udział w przetargu mogą być reprezentowane przez osoby upoważnione lub pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu. Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, winna przedłożyć Komisji przetargowej wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający.
 
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. Nr 1490).

   
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Wójt Gminy Boniewo odwołuje ogłoszony na dzień 29.07.2016 r. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieczu Wielkim, oznaczonej  nr 108 o pow. 3400 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta KW WL1W/00036638/7.
Przyczyną odwołania przetargu jest niezamieszczenie w ogłoszeniu o przetargu danych dotyczących nabywcy określonych przepisami ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu   ustroju rolnego.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  i zamieszczone na stronie internetowej Gminy www.bip.boniewo.pl
 
 
 
                                                                                                   WÓJT  GMINY
                                                                                              mgr inż. Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (27 czerwca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 czerwca 2016, 13:26:46)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (28 lipca 2016, 07:38:53)
Zmieniono: odwołanie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 919