pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż masztu oświetleniowego


 WÓJT  GMINY  BONIEWO
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż masztu oświetleniowego
 
I .   Przedmiotem sprzedaży jest :
 Maszt oświetleniowy – obiekt to wieża konstrukcji stalowej o wysokości ok. 25 m do podestu górnego. W środku trzonu wieży zamontowane są drabiny stalowe.Obiekt zlokalizowany na działce oznaczonej nr 103/3 położonej w miejscowości Osiecz Wielki.                                                                                                                    Demontaż urządzenia we własnym zakresie.

II.   Oferent przed złożeniem oferty winien zapoznać się z obiektem oraz zakresem prac demontażu.     
                                                                                                                                             
III. Cena wywoławcza 1000,00 zł. Do ceny zakupu zostanie doliczony podatek VAT.

IV.  Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium na konto: BS Lubraniec
  O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001  w terminie do dnia 25 maja 2016 r. w wysokości 20% ceny wywoławczej.                                                                          

Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na w/w rachunku bankowym. Wadium złożone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet zakupu urządzenia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.    
                                                                                   
V. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem :
    „ Oferta na zakup masztu oświetleniowego”.
    Oferta winna zawierać w szczególności :
   1/ imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę nabywcy
   2/ oferowaną cenę
  3/ oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.                                         
 VI.  Pisemne oferty cenowe wraz z kserokopią wpłaty wadium należy składać w terminie do
  dnia 30 maja 2016 r. do godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28,
 pok. nr 6.                                                                                                                                                                          
 VII. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9.15 w Urzędzie Gminy Boniewo- 
otwarcie ofert jest jawne.                                                                                    

 VIII. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.       
                                                             
 IX.   O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.                                                                          
 W przypadku gdy dwóch lub więcej oferentów zaproponuje taką samą cenę przeprowadzi 
licytację z ich udziałem. Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 100,00 zł.
Jeśli oferenci będą obecni  w dniu otwarcia ofert licytacja odbędzie się w tym samym dniu.
W pozostałym przypadku Sprzedający zawiadomi pisemnie oferentów o terminie licytacji.                                    
X.    Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. 
 XI. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.                      
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr  tel.: 54/2840181.

 Pełen tekst z dokumentacją zdjęciową pobierz (2231kB) word
Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo pobierz (27kB) plik
                                                                         Boniewo, dnia 31.05.2016 r.

 
I N F O R M A C J A
 
 
WÓJT  GMINY BONIEWO  informuje, że w dniu 30.05.2016 r.  odbył się pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  masztu oświetleniowego - obiekt to wieża konstrukcji stalowej     o wysokości ok. 25 m do podestu górnego. W środku wieży zamontowane są drabiny stalowe. Obiekt zlokalizowany na działce oznaczonej nr 103/3 w Osieczu Wielkim,  za cenę wywoławczą 1000,00 zł netto plus podatek VAT i zakończył się wynikiem pozytywnym.
 
Na zakup urządzenia wpłynęła jedna oferta tj :
Pana Wincentego Kaczmarkowskiego zam. Bierzyn 15, 87-851 Boniewo, oferta                     cenowa 1010,00  zł + podatek VAT.
 
W związku z powyższym nabywcą masztu oświetleniowego za cenę 1.242,30 zł został Pan Wincenty Kaczmarkowski zam. Bierzyn 15, 87-851 Boniewo.
 
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska
 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 maja 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 maja 2016, 14:03:56)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (2 czerwca 2016, 10:23:01)
Zmieniono: wynik prowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1048