II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 224/9 o pow. 3271 m2położonej w miejscowości Boniewo


 
Wójt Gminy Boniewo
ogłasza
II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
                   
 
- zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 224/9 o pow.  3271 m2
  położonej w miejscowości Boniewo za cenę wywoławczą 25.000,00 zł netto
  stanowiącej własność Gminy Boniewo ( KW WL1W/00012458/7 ).
 
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym  w dniu 25.01.2016 r.
 
Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych
kopertach z napisem „ Przetarg -  sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Boniewie '' w terminie do dnia 15.04.2016 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 6.
Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 15.04.2016 r.   

Wadium należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w  Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.
 
Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 21.04.2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6.                                   
Zastrzega  się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 tel. /054/ 284-01-81 wew.42.
 
 
 
Regulamin  przetargu
§ 1.
1. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
§ 2.
1.Przedmiotem II przetargu jest :
1)       zabudowana nieruchomość/ budynek gospodarczy/ oznaczona nr 224/9 o pow. 3271 m2 położona w miejscowości Boniewo.
2)       Księga Wieczysta Nr :  WL1W/0001458/7– Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
3)     Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi  ciężarami i ograniczeniami
§ 3.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość położona jest w terenie dla którego brak jest aktualnego
planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 4.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
– wniesienie wadium poprzez wpłacenie kwoty 2.500,00 zł na rachunek  Urzędu Gminy Nr BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 do dnia 15.04.2016  r.
Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu  przetargu.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Boniewie, jeżeli oferent, który przetarg wygrał
uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
– oferty na zakup nieruchomości należy składać  w formie pisemnej
   w  zaklejonych kopertach z napisem : ”II Przetarg – sprzedaż nieruchomości w miejscowości Boniewo” w terminie do dnia 15 kwietnia   2016 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy w  Boniewie pok. Nr 6.
§ 5.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
§ 6.
1.Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Przetarg składa się z części jawnej w obecności oferentów i niejawnej, w której komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.                                                                                         3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, których powiadamia o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
4. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
5. Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
§ 7.
1. Przetarg odbędzie się dnia 21 kwietnia  2016 r. o godz. 9.00  w siedzibie    Urzędu  Gminy Boniewo , ul. Szkolna 28, pokój Nr 6.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 25.000,00 zł netto, po wylicytowanej cenie zostanie doliczony podatek VAT.
§ 8.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki beż zastrzeżeń
- oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium
 Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości.
§ 9.
1.Komisja Przetargowa może uznać przetarg za zakończony wynikiem pozytywnym także w przypadku, gdy do części niejawnej przetargu zostanie zakwalifikowana tylko jedna oferta.
2.Komisja Przetargowa po dokonaniu szczegółowej analizy ofert może stwierdzić,                    że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
§ 10.
Oferent , którego oferta wygra przetarg zobowiązany jest:
1. Podpisanie umowy dzierżawy w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.
2. Wpłaty zaoferowanej ceny  pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium, w terminie  najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
3. Poniesienia kosztów spisania umowy notarialnej, oraz kosztów sądowych.
§ 11.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Wójta Gminy Boniewo.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
§ 12.
W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień , informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , pokój nr 7 lub telefonicznie :
054 284-01-81 wew.42.
§ 13.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia  w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
 
                                                                                          Boniewo, dnia 25.04.2016 r.
 
 
  OGŁOSZENIE 
WYNIK II  PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO

 
 
 
WÓT  GMINY  W  BONIEWIE  ogłasza wynik pisemnego II przetargu nieograniczonego
odbytego w dniu 21.04.2016 r. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej
w miejscowości Boniewo dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest           księga wieczysta WL1W/00012458/7, oznaczonej w ewidencji jako działka:
 
-        nr 224/9 o pow. 3271 m2, cena wywoławcza 25.000,00 zł netto
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta Państwa Katarzyny i Dariusza
Chrzanowskich zam. Otmianowo 9a, 87-851 Boniewo, którzy zaoferowali kupno w/w nieruchomości za cenę 26.000,00 zł plus podatek VAT.
 
Wobec powyższego nabywcą działki nr 224/9 o pow. 3271 m2 w Boniewie za cenę 31.980,00 zł
zostali Państwo Katarzyna i Dariusz Chrzanowscy zam. Otmianowo 9a, 87-851 Boniewo.
 
 
 
 
                                                                                           WÓJT  GMINY  BONIEWO
Sporządziła :                                                                        mgr inż. Marek Klimkiewicz
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 marca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 marca 2016, 07:41:47)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (26 kwietnia 2016, 17:30:29)
Zmieniono: WYNIK II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1059