pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości rolnej o pow. 5,00 ha oznaczonej numerem 91/4 położonej w miejscowości Żurawice


 
Wójt Gminy Boniewo
ogłasza
 
pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę
na okres 4 lat nieruchomości rolnej o pow. 5,00 ha oznaczonej numerem 91/4
położonej w miejscowości Żurawice (KW WL1W/00060256/2), za cenę wywoławczą 2.500,00 zł ( roczna opłata z tytułu dzierżawy nieruchomości).
 
Oferty na dzierżawę nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach   z napisem „ Przetarg -  dzierżawa nieruchomości w Żurawicach” w terminie do dnia 25 marca  2016 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 6.
Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 25 marca 2016 r.  na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w  Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.pl
 
Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6.                                   
Zastrzega  się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 tel. 54/ 284-01-81 wew.42.
 

REGULAMIN
pisemnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie gruntów położonych
w miejscowości Żurawice

1.    Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej odczytuje,,Regulamin”
2.    Przetarg ma formę przetargu pisemnego nieograniczonego.
3.    Przedmiotem przetargu są :
-        grunty rolne położone w Żurawicach oznaczone numerem: 91/4 o pow. 5,00 ha na okres 4 lat, za cenę wywoławczą 2.500 zł ( roczna opłata z tytułu dzierżawy nieruchomości ) ,Księga Wieczysta WL1W/000 61023/7 .
4.    Przeznaczenie nieruchomości : grunt rolny pod uprawy rolnicze.
5.    Uwaga : Na przedmiotowej nieruchomości ustanowiono strefę ochronną ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Żurawice ( studnia głębinowa Nr 1) składająca się wyłącznie z terenu ochrony bezpośredniej, obejmującą obszar wokół studni głębinowej Nr 1 – część dz. nr 91/4 o wymiarach boków 18,0 mx18,0 m i pow. 324 m2.
6.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 25 marca 2016 r.  na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w  Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
7.    W przypadku gdy oferent wygra, a odmówi zawarcia umowy wówczas wadium ulega przepadkowi i oferent ponosi koszty zorganizowania przetargu.
8.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert, jeżeli chociaż jeden z oferentów  zaoferuje  cenę wyższą od ceny określonej w pkt. 3.
9.   Pisemna oferta powinna być złożona  w terminie do 25 marca 2016 r. w zaklejonej kopercie  z napisem „ Dzierżawa gruntów w Żurawicach „ i powinna zawierać co najmniej :
- imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
  osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
  zastrzeżeń
- oferowaną cenę roczną dzierżawy za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej 
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
10. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.                                                   11.Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
12. W części jawnej komisja przetargowa :
- stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu
- ustala liczbę ofert
- otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu
- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów
13. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu,
jeżeli :
- nie odpowiada warunkom przetargu
- została zgłoszona po wyznaczonym terminie
- nie zawiera wszystkich danych wymienionych w pkt. 9
-          jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
14. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę najwyższą zaoferowaną cenę.
15.W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera
najkorzystniejszą z nich lub ustala, iż żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia
16.Oferent, który wygra przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i na warunkach określonych przez Gminę Boniewo.
17. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
18. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w pkt.15 o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
19.W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają kolejne postąpienia ceny  powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
20. Z przetargu sporządza się protokół, w którym określa się w szczególności :
- termin i miejsce przetargu
- nieruchomości wchodzące w przedmiot przetargu
- liczbę ofert dopuszczonych do przetargu
- inne dane
21. Protokół podpisują członkowie komisji.
22. Do przetargu mają zastosowanie przepisy o gospodarce  nieruchomościami oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
 

                                                                                Boniewo, dnia 04.04.2016 r.
 
OGŁOSZENIE
WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

 
 
    Dnia 31.03.2016 r. odbył się pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 4  lat nieruchomości rolnej o pow. 5.00 ha oznaczonej nr 91/4 położonej w miejscowości Żurawice, za cenę wywoławczą 2.500,00 zł ( roczna opłata z tytułu dzierżawy nieruchomości).
 
W odpowiedzi na ogłoszony  przetarg wpłynęły cztery oferty  tj. :
 
-      Oferta Pani Katarzyny Kaczmarek zam. Chociszewo 15, 87-865 Izbica Kujawska, która zaoferowała cenę czynszu dzierżawnego w wysokości 2.610 zł.
-      Oferta Pana Marcina Gawrońskiego ul. Szkolna 14a, 87-851 Boniewo, który zaoferował cenę czynszu dzierżawnego w wysopkości 2.750 zł.
-      Oferta Pani Urszuli Wójcińskiej zam. Grójec 20, 87-851 Boniewo, która zaoferowała cenę
     czynszu dzierżawnego w wysokości 3.550 zł.
-      Oferta Pana Ryszarda Białkowskiego zam. Koszanowo 18, 87 – 853 Kruszyn, który zaoferował cenę czynszu dzierżawnego w wysokości 5.000 zł.
 
     Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, dzierżawcą w/w gruntów został Pan Ryszard Białkowski zam. Koszanowo 18, 87-853 Kruszyn z opłatą roczną czynszu dzierżawnego w wysokości 5.000 zł.
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 marca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 marca 2016, 09:27:33)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (4 kwietnia 2016, 11:21:00)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1519