pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce ozn. nr 136/1o pow. 4455 m2 w Osieczu Małym


 
 
WÓJT  GMINY  BONIEWO
 ogłasza   pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
  lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku położonym na działce ozn. nr 136/1o pow. 4455 m2  w Osieczu Małym / KW  WL1W/00056948/9 tj. :
 
● Lokal nr 1 o pow.   58,50 m2, za cenę wywoławczą 25.000,00 zł.
● Lokal nr 2 o pow. 105,04 m2, za cenę wywoławczą 23.100,00 zł.
● Lokal nr 3 o pow.   65,17 m2, za cenę wywoławczą 14.300,00 zł.
● Lokal nr 4 o pow.   94,09 m2, za cenę wywoławczą 25.600,00 zł.
● Lokal nr 5 o pow.   52,50 m2, za cenę wywoławczą 11.500,00 zł.
● Lokal nr 6 o pow.   52,50 m2, za cenę wywoławczą 11.500,00 zł.
 
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT.
 
Do dnia 11 marca 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy należy składać oferty   w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem
 ” Przetarg- sprzedaż lokalu nr …”
oraz wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 z oznaczeniem” lokal nr ...”
Wpłata jednego wadium umożliwia nabycie tylko jednego lokalu.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
 
Przetarg odbędzie się dnia 17 marca 2016 r. od  godziny  9 00 w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 - pok. 6.                                                                                                         
                                                                                                               
Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępny na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.boniewo.pl
Więcej informacji w UG Boniewo tel. 54 /2840181.

 
REGULAMIN

pisemnego przetargu  nieograniczonego na sprzedaż lokali  mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym( bo byłej Szkole Podstawowej) położonym na działce oznaczonej nr 136/1 o pow. 4455 m2 w miejscowości Osiecz Mały stanowiącym własność Gminy Boniewo
  / KW WL1W 00056948/9/.
 
1.    Przetarg ma formę pisemnego przetargu nieograniczonego.
2.    Przedmiotem przetargu są  :
● Lokal  nr 1  o pow.  58,50 m2 znajduje się na parterze budynku,składa się z  dwóch pokoi,kuchni, łazienki z WC, wiatrołapu i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 13,13 m2 w budynku gospodarczym. Udział w gruncie 7163/64651.         Cena wywoławcza 25.000,00 zł netto.
    ● Lokal nr 2 o pow. 105,04 m2 znajduje się na parterze budynku i składa się z trzech  
    pomieszczeń-dawnej klasy szkolnej i kotłowni, WC i dwóch przedpokoi. Do lokalu przynależy
    pomieszczenie gospodarcze o pow. 21,67 m2 w budynku gospodarczym. Udział w gruncie
    12671/64651. Cena wywoławcza 23.100,00 zł netto.                                                                                                                                  
   ●  Lokal nr 3 o pow. 65,17 m2 znajduje się na I piętrze budynku i składa się z dwóch 
   pomieszczeń -dawnej klasy szkolnej i gabinetu nauczycielskiego. Do lokalu przynależy 

   pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,76 m2 w budynku gospodarczym. Udział w gruncie 
   7593/64651. Cena wywoławcza 14.300,00 zł netto.
   ●  Lokal nr 4 o pow. 94,09 m2  znajduje się na I piętrze budynku i składa się  z trzech
   pomieszczeń- dawnej klasy szkolnej  i sanitariatów,WC i dwóch przedpokoi. Do  lokalu 
   przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 13,31 m2 w budynku gospodarczym. Udział 
   w gruncie 10740/64651. Cena wywoławcza 25.600,00 zł netto.
   ● Lokal nr 5 o pow. 52,50 m2 znajduje się na I piętrze budynku i składa się z dwóch    
   pomieszczeń- dawnej klasy szkolnej i biblioteki. Do lokalu przynależy pomieszczenie
   gospodarcze o pow.10,90 m2 w budynku gospodarczym. Udział w gruncie 6340/64651.                      

   Cena wywoławcza 11.500,00 zł netto.
   ● Lokal nr 6 o pow. 52,50 m2 znajduje się na I piętrze i składa się z dwóch pomieszczeń- 

   dawnej klasy szkolnej i pokoju nauczycielskiego. Do lokalu przynależy pomieszczenie 
   gospodarcze o pow.10,99 m2 w budynku gospodarczym. Udział w gruncie 6349/64651.      
   Cena wywoławcza 11.500,00 zł netto.
3. Księga wieczysta WL1W/00056948/9-Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg
    Wieczystych. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką
    ani innymi ciężarami i ograniczeniami.                                                                    4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławczej  w terminie do dnia 11 marca 2016 r. na konto BS Lubraniec O/Boniewo
90 95591030 0007 026320000001 z oznaczeniem „ lokal nr ….. „  Wpłata jednego wadium umożliwia nabycie tylko jednego lokalu.
     Za datę wpłacenia wadium uważa się  datę wpływu środków na rachunek urzędu.
5.  Zastrzega się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
6. W przypadku gdy oferent wygra a odmówi zawarcia umowy  wówczas wadium  ulega
przepadkowi  na rzecz sprzedającego.
7. Przetarg może się odbyć, chociażby  wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki
określone w ogłoszeniu o przetargu i uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.                         
8.  Pisemna oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg-sprzedaż 
     lokalu nr ........ „ w terminie do11 marca 2016 r. i powinna zawierać co najmniej :
-imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
 osoba prawna lub inny  podmiot
-datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
-oświadczenie, że oferent zapoznał się  z  warunkami przetargu i  przyjmuje te
 warunki bez zastrzeżeń
- oferowaną cenę ( cyfrowo i słownie ) wyższą od ceny wywoławczej oraz sposób jej zapłaty
- pisemne oświadczenie złożone przez osobę przystępującą do przetargu, że zapoznała się
  z lokalem, akceptuje aktualny stan lokalu objętego przetargiem i nie wnosi żadnych roszczeń.                                                                                                    
Do oferty należy dołączyć :
-        kopię dowodu wniesienia wadium
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia lokalu.  Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT.                                                                                                                                                                    
9.  Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
10.Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. Komisja przetargowa :
- podaje liczbę otrzymanych ofert
- dokonuje otwarcia kopert z ofertami
- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów
- weryfikuje oferty pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu
- zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej
- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu
11. W części niejawnej bez udziału oferentów przetargu komisja przetargowa dokonuje       
       szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera
  żadnej ze złożonych ofert, albo odmawia zakwalifikowania ofert, albo odmawia
  zakwalifikowania ofert jeżeli :
- nie odpowiadają warunkom przetargu
- zostały  złożone po wyznaczonym terminie
- oferty  są niekompletne
- do ofert nie dołączono dowodów wpłat wadium
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści
12. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.                                                         

13. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy  złożyli  oferty, o wyniku przetargu  w terminie nie dłuższym  niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.                                
14. W przypadku  złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy
 przetarg ustny ograniczony do oferentów , którzy złożyli te oferty.
15. Komisja zawiadamia oferentów  o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im
 zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
16. Oferent, który wygra przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i na warunkach określonych przez Gminę Boniewo. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej wyznacza się w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                    
17. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w
 dniu zawarcia umowy notarialnej / przed podpisaniem aktu notarialnego /
Natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po         zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
18. Z przetargu sporządza się protokół, w którym określa się w szczególności :
 - termin i miejsce przetargu
 - lokale wchodzące w przedmiot przetargu
 - liczbę ofert dopuszczonych  do przetargu
 - inne dane określone w § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie    sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
19. Protokół podpisują członkowie komisji oraz osoba ustalona jako nabywca.
20. Do przetargu mają zastosowanie przepisy  o gospodarce nieruchomościami i przepisy
 wykonawcze oraz kodeksu cywilnego.                                                                                     Boniewo, dnia 22.03.2016 r.
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
  WYNIKU  PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO

 
 
              Dnia 17.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie odbył się  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku (po byłej Szkole Podstawowej) położonym na działce oznaczonej nr 136/1 o pow. 4455 m2 w Osieczu Małym,   KW WL1W/00056948/9 tj.      
               
- lokal Nr 1 o pow.  58,50  m2, za cenę wywoławczą  25.000 zł netto
- lokal Nr 2 o pow. 105,04 m2, za cenę wywoławczą  23.100 zł  -”-
- lokal Nr 3 o pow.  65,17  m2, za cenę wywoławczą  14.300 zł  -”-
- lokal Nr 4 o pow.  94,09 m2,  za cenę wywoławczą  25.600 zł  -”-
- lokal Nr 5 o pow.  52,50 m2,  za cenę wywoławczą  11.500 zł  -”-
- lokal Nr 6 o pow.  52,20 m2,  za cenę wywoławczą  11.500 zł  -”-
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg  wpłynęły dwie  oferty na kupno lokalu Nr 1  tj. :
 
- oferta Pani Elżbiety Gołębiewskiej zam. Bierzyn 11, 87-851 Boniewo, która zaoferowała      cenę 28.009,99 zł netto
- oferta Pana Jarosława Kujawy zam. Bnin 5,87 – 851 Boniewo, który zaoferował  cenę 27.529,00 zł netto
i jedna oferta na kupno lokalu Nr 3 tj. :
 
- oferta Pana Wojciecha Kordylewskiego zam. Boniewo ul. Lipowa 18,87-851 Boniewo, który 
   zaoferował cenę 14.500 zł.
 
Wobec powyższego nabywcą lokalu Nr 1 o pow. 58,50 m2  została Pani Elżbieta Gołębiewska zam. Bierzyn 11, 87-851 Boniewo za  cenę 28.009,99 zł plus 23% VAT – łączna kwota     34.452,29 zł.
Nabywcą lokalu Nr 3 o pow. 65,17 m2 został Pan Wojciech Kordylewski zam. Boniewo ul.Lipowa 18, 87- 851 Boniewo za cenę 14.500 zł plus 23% VAT – łączna kwota 17.835,00 zł.
 
Na pozostałe lokale nie wpłynęły żadne oferty.
 
 
 
                                                                                                 WÓJT  GMINY  BONIEWO
                                                                                              mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 lutego 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 lutego 2016, 08:27:06)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (23 marca 2016, 12:22:02)
Zmieniono: WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1017