pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Osiecz Wielki

Wójt  Gminy  Boniewo    ogłasza         
pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Osiecz Wielki tj.:

                   
- dz. nr 103/3 o pow. 5600 m2, za cenę wywoławczą 40.900,00 zł netto, 
( KW WL1W/00088831/9 ).
- dz. nr 101/3 o pow. 4304 m2, za cenę wywoławczą 31.400,00 zł netto,
( KW WL1W/00082278/2 ).
 Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT.
 
Do dnia 14 marca 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy należy składać oferty w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem „ Przetarg -  sprzedaż dz. nr …. '' oraz wniesienie wadium w wysokości10% ceny wywoławczej  na rachunek Bank Spółdzielczy w  Lubrańcu O/Boniewo   90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 z oznaczeniem „ dz. nr ….”.
Wpłata jednego wadium umożliwia nabycie tylko jednej działki.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
 
Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie ul. Szkolna 28- pok nr 6.
 
Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.pl                              
Więcej informacji w UG Boniewo 54/ 284-01-81.
 
 
Regulamin  przetargu
§ 1.
1. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
§ 2.
1.Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w Osieczu Wielkim:
1)       - dz. nr 103/3 o pow. 5600 m2, za cenę wywoławczą 40.900,00 zł netto
             - dz. nr 101/3 o pow. 4300 m2, za cenę wywoławczą 31.400,00 zł netto
2)       Księga Wieczysta Nr :  WL1W/00088831/9, WL1W/00082278/2 – Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
3)     Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką ani innymi  ciężarami i ograniczeniami
§ 3.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Działki położone są w terenie, dla których plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Boniewo, dla terenu na których położone są działki przewiduje funkcję terenu przemysłowo-składowego. Do niedawna działki pełniły funkcję placu składowego buraków cukrowych.
§ 4.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
– wniesienie wadium – 10% ceny wywoławczej na rachunek  Urzędu Gminy Nr BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 do dnia 14 marca 2016 r.
Wpłata jednego wadium umożliwia nabycie tylko jednej działki. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu  przetargu.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Boniewie, jeżeli oferent, który przetarg wygrał
uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
– złożenie oferty na zakup nieruchomości  w formie pisemnej w  zaklejonych kopertach   z napisem : ” Przetarg – sprzedaż nieruchomości ozn. nr ….......” w terminie do dnia  14  marca   2016 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Boniewie pok. Nr 6.
§ 5.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
§ 6.
1.Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Przetarg składa się z części jawnej w obecności oferentów i niejawnej, w której komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.                                                                                        
3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, których powiadamia o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
4. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
5. Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
§ 7.
1. Przetarg odbędzie się dnia 18 marca  2016 r. o godz. 9.00  w siedzibie    Urzędu  Gminy Boniewo , ul. Szkolna 28, pokój Nr 6.
§ 8.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości.
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT.
§ 9.
1.Komisja Przetargowa może uznać przetarg za zakończony wynikiem pozytywnym także w przypadku, gdy do części niejawnej przetargu zostanie zakwalifikowana tylko jedna oferta.
2.Komisja Przetargowa po dokonaniu szczegółowej analizy ofert może stwierdzić,                    że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
§ 10.
Oferent , którego oferta wygra przetarg zobowiązany jest:
1. Podpisanie umowy dzierżawy w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.
2. Wpłaty zaoferowanej ceny  pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium,  w terminie  najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
3. Poniesienia kosztów spisania umowy notarialnej, oraz kosztów sądowych.
§ 11.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Wójta Gminy Boniewo.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
§ 12.
W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień , informacji można uzyskać  w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , pokój nr 7 lub telefonicznie :
54 /2840181 wew.42.
§ 13.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia  w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.                                                                         Boniewo, dnia 23.03.2016 r.
 
  O G Ł O S Z E N I E
WYNIKU   PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO

 
 
              Dnia 18.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie odbył się  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości        Osiecz Wielki, tj. : 

- dz. nr 103/3 o pow.  5600 m2, za cenę wywoławczą 40.900,00 zł netto
   ( KW WL1W/00088831/9),
- dz. nr 101/3 o pow.  4304 m2, za cenę wywoławczą 31.400,00 zł netto
   ( KW WL1W/00082278/2)
 
Przetarg  zakończony wynikiem negatywnym ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta.
 
 
 
                                                                                              WÓJT  GMINY  BONIEWO
                                                                                             mgr inż. Marek Klimkiewicz
Sporządziła :
Renata Pawłowska
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 lutego 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 lutego 2016, 08:11:43)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (23 marca 2016, 12:37:08)
Zmieniono: O G Ł O S Z E N I E WYNIK PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 922