WÓJT GMINY BONIEWO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzeń


 WÓJT  GMINY  BONIEWO
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzeń

 
I .   Przedmiotem sprzedaży są urządzenia :
 
           ● Kocioł centralnego ogrzewania olejowy FONTECAL BASIC PLUS 8.10-83,2kW
           ● Naczynie wzbiorcze typu REFLEX
           ● Zestaw 5 szt. zbiorników na olej opałowy Werit Tank 20034-0 pojemność 4000 ltr                                                                                                           
 
Wymienione środki techniczne  to urządzenia stanowiące wyposażenie kotłowni
 obsługującej budynek byłej szkoły podstawowej położonej w miejscowości
Osiecz Mały gm. Boniewo.       
Każde wymienione urządzenie może być odrębnym przedmiotem sprzedaży.                                                                                                                                                                               
Demontaż urządzeń we własnym zakresie.
II.   Urządzenia można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin.                                                                                                                                                       
 III. Cena wywoławcza wynosi:
       ●  kocioł                               – 2.130 zł brutto
       ●  naczynie wzbiorcze        –    320 zł   -”-
       ●  zestaw 5 szt zbiorników – 2.400 zł   -”-
                                  RAZEM    - 4.850 zł   -”-
IV.  Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium na konto:
BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001  w terminie
do dnia 17 lutego 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       w wysokości 20% ceny wywoławczej danego urządzenia.                                                                                                                                 
Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na
w/w rachunku bankowym. Wadium złożone przez wygrywającego zostanie
 zaliczone na poczet zakupu urządzenia, a pozostałym uczestnikom zwrócone
 niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi,
gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.                                                                                                                                 V. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem :
    „ Oferta na zakup …................................”.
    Oferta winna zawierać w szczególności :
  1/ imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę nabywcy
  2/ oferowaną cenę
  3/ oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.                                         
 VI. Pisemne oferty cenowe wraz z kserokopią wpłaty wadium należy składać
w terminie do dnia 18 lutego 2016 r.do godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Boniewo
 ul. Szkolna 28,pok.6.
VII. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9.15 w Urzędzie Gminy Boniewo
 otwarcie ofert jest jawne 
VIII. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.                                                                     
 IX.   O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.
W przypadku gdy dwóch lub więcej oferentów zaproponuje taką samą cenę
przeprowadzi licytację z ich udziałem. Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 100,00 zł.
  Jeśli oferenci będą obecni  w dniu otwarcia ofert licytacja odbędzie się w tym samym dniu.
  W pozostałym przypadku Sprzedający zawiadomi pisemnie oferentów o terminie licytacji.                                   
 X.    Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. 
 XI. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.                       
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr  tel.: 54/2840181.

Zarządzenie Wójt gminy Boniewo  dalej (33kB) word
 
  I N F O R M A C J A
 
 
WÓJT  GMINY  BONIEWO  informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 18.02.2016 r. pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nw. urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni  w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym tj:
 
●  kocioł                                 -  2.130  zł brutto
●  naczynie wzbiorcze               -   320  zł brutto
●  zestaw 5 szt. zbiorników        -  2.400  zł brutto
   
      RAZEM                           -    4.850  zł brutto
 
nie wpłynęła ani jedna oferta – przetarg zakończony wynikiem negatywnym.
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 lutego 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lutego 2016, 13:53:23)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (18 lutego 2016, 14:39:31)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2270