WÓJT GMINY BONIEWO ogłasza V pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości


 WÓJT  GMINY  BONIEWO
ogłasza V pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  ruchomości

 
I .   Przedmiotem sprzedaży jest :
 
1.      Naczepa asenizacyjna:
             · Typ: 527/1
             · Nr fabryczny: 177
             · Rok produkcji : 1997
             · Pojemność 4.000 ltr                                                                                                                         
 II.   Ruchomość można obejrzeć w dniu 11.12.2015r. w godz. od 7.15 do 15.00  po wcześniejszym
       ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu : Jan Modrzejewski tel.:516168022.
III. Cena wywoławcza wynosi 2.500,00 zł
IV.  Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium na konto: BS Lubraniec
  O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001  w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                      w wysokości 250,00 zł.                                                                                                                                 
Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na w/w rachunku
bankowym. Wadium złożone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet zakupu
pojazdu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.                                                                                           
V. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem :
    „ Oferta na zakup naczepy asenizacyjnej”.
    Oferta winna zawierać w szczególności :
            1/ imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę nabywcy
            2/ oferowaną cenę
            3/ oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.                                          
VI.  Pisemne oferty cenowe wraz z kserokopią wpłaty wadium należy składać w terminie do
 dnia 14 grudnia 2015 r. do godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, pok. nr 6.    VII. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9.15 w Urzędzie Gminy Boniewo-  otwarcie ofert jest jawne.                                                                      
VIII. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.                                                                      
IX.   O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.                            
W przypadku gdy dwóch lub więcej oferentów zaproponuje taką samą cenę przeprowadzi 
licytację z ich udziałem. Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 50,00 zł.
Jeśli oferenci będą obecni  w dniu otwarcia ofert licytacja odbędzie się w tym samym dniu.
W pozostałym przypadku Sprzedający  zawiadomi pisemnie oferentów o terminie
 licytacji.                                    
X.    Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. 
 XI. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia  i zawarciu pisemnej  umowy sprzedaży.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać po nr  tel.: 54/2840181.
 
  pełen tekst ogłoszenia pobierz (588kB) pdf      

Wynik zakończonego postępowania dalej (238kB) pdf                                          

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 grudnia 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 grudnia 2015, 11:26:14)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (15 grudnia 2015, 11:11:13)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1012