ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości


 WÓJT  GMINY  BONIEWO
ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  ruchomości
 
I .   Przedmiotem sprzedaży jest :
 
1.      Naczepa asenizacyjna:
             · Typ: 527/1
             · Nr fabryczny: 177
             · Rok produkcji : 1997
             · Pojemność 4.000 l                                                                                                                   
 II.   Ruchomość można obejrzeć w dniu 13.11.2015r. w godz. od 7.15 do 15.00  po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu : Jan Modrzejewski tel.:516168022.
III. Cena wywoławcza wynosi 3.470,00 zł
IV.  Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium na konto: BS Lubraniec
O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001  w terminie do dnia 13 listopada 2015r. w wysokości 347,00 zł.                                                                                                                                 
Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na w/w rachunku
bankowym. Wadium złożone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet zakupu
pojazdu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się        od zawarcia umowy.                                                                              
V. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem :
    „ Oferta na zakup naczepy asenizacyjnej”.
    Oferta winna zawierać w szczególności :
            1/ imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę nabywcy
            2/ oferowaną cenę
            3/ oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.                                          
VI.  Pisemne oferty cenowe wraz z kserokopią wpłaty wadium należy składać w terminie do
dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, pok. nr 6.                                                                                                                                                                            VII. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9.15 w Urzędzie Gminy Boniewo- 
         otwarcie ofert jest jawne.                                                                                                                              VIII. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.                                                                     
 IX.   O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.                                                                          
W przypadku gdy dwóch lub więcej oferentów zaproponuje taką samą cenę przeprowadzi 
licytację z ich udziałem. Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 100,00 zł. Jeśli oferenci będą obecni  w dniu otwarcia ofert licytacja odbędzie się w tym samym dniu.
W pozostałym przypadku Sprzedający zawiadomi pisemnie oferentów o terminie licytacji.                                    
X.    Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.   XI. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia  i zawarciu pisemnej  umowy sprzedaży.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać po nr  tel.: 54/2840181.

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo dalej (35kB) word

Informacja w sprawie przeprowadzonego postępowania dalej (216kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 listopada 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 listopada 2015, 14:23:44)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 listopada 2015, 18:05:10)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1206