II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości


 WÓJT  GMINY  BONIEWO
ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  ruchomości
 
I .   Przedmiotem sprzedaży jest :
1.      Ciągnik  rolniczy  :
            · Nr rejestracyjny WKB 7187,

            · Rok produkcji: 1993
            · Numer fabryczny : VIN 18101P
            · Marka pojazdu: BIAŁORUŚ
            · Typ pojazdu: MTZ82 z kabiną i pługiem do odśnieżania
2.      Naczepa asenizacyjna:
             · Typ: 527/1
             · Nr fabryczny: 177
             · Rok produkcji : 1997
             · Pojemność 4.000 ltr.
Każda z wymienionych ruchomości może być odrębnym przedmiotem sprzedaży.                                            
 II.   Ruchomości można obejrzeć w dniu 21.08.2015r. w godz. od 7.15 do 15.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu : Jan Modrzejewski tel.:516168022.
III. Cena wywoławcza wynosi:
1.      16.600 zł
2.        4.080 zł
IV.  Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium na konto: BS Lubraniec
       O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001  w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       Wysokość wadium  wynosi:                                                                                                                                    
1. ciągnik – 1.660 zł
2. naczepa -   408 zł
Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na w/w rachunku
bankowym. Wadium złożone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet zakupu
pojazdu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się        od zawarcia umowy.                                                                                                                                 V. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem :
    „ Oferta na zakup -........( wymienić nazwę ruchomości )
    Oferta winna zawierać w szczególności :
            1/ imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę nabywcy
            2/ oferowaną cenę( odrębną na każdą z ruchomości )
            3/ oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.                                          
VI. Pisemne oferty cenowe wraz z kserokopią wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r.do godz.9.00 w Urzędzie Gminy Boniewo ul.Szkolna 28, pok. nr 6.                  
 VII. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9.15 w Urzędzie Gminy Boniewo- 
         otwarcie ofert jest jawne.                                                                                                                             
VIII. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.                                                                     
 IX.   O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.                                                                          
        W przypadku gdy dwóch lub więcej oferentów zaproponuje taką samą cenę przeprowadzi 
        licytację z ich udziałem. Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 100,00 zł.
        Jeśli oferenci będą obecni  w dniu otwarcia ofert licytacja odbędzie się w tym samym dniu.
        W pozostałym przypadku Sprzedający zawiadomi pisemnie oferentów o terminie licytacji.                                    
X.    Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.  
XI.. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia   i  zawarciu pisemnej  umowy sprzedaży.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać po nr  tel.: 054/2840181.
 

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo pobierz (23kB) plik

galeria Dok1.rar (2887kB) rar , pobierz (2849kB) rar , pobierz (2918kB) rar                                                                       Boniewo, dnia 25.08.2015 r.
 
 
 
  
 
I N F O R M A C J A
 
 
WÓJT  GMINY BONIEWO  informuje, że w dniu 24.08.2015 r. odbył się II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Boniewo tj.:
 
1.      Ciągnik rolniczy : nr rejestracyjnym WKB 7187, rok produkcji 1993, numer identyfikacyjny pojazdu 1018P,  marka pojazdu Białoruś, typ pojazdu : MTZ82 z kabiną i pługiem do odśnieżania – za cenę wywoławczą 16.600 zł
 
2.      Naczepa asenizacyjna : typ527/1,  nr fabryczny 177, rok produkcji 1997, pojemność 4000ltr. - za cenę wywoławczą 4.080 zł
 
Na zakup ciągnika rolniczego wpłynęły dwie oferty tj. :
1.      oferta Pana Dariusza Jabłońskiego zam. Wojny-Izdebnik 1, 18-210 Szpietowo, zaproponowana cena 17.123 zł
2.      oferta Pana Radosława Majchrzaka zam. Naczachowo 21, 87-865 Izbica Kujawska
zaproponowana cena 17.200 zł
 
W związku z powyższym nabywcą ciągnika rolniczego został Pan Radosław Majchrzak zam. Naczachowo 21, 87-865 Izbica Kujawska  natomiast na naczepę asenizacyjną nie wpłynęła  ani jedna oferta .
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (12 sierpnia 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 sierpnia 2015, 13:47:56)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (25 sierpnia 2015, 16:47:34)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1558