pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości


 WÓJT  GMINY BONIEWO
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  ruchomości
 
I .   Przedmiotem sprzedaży jest :
1.      Ciągnik  rolniczy  :
            · Nr rejestracyjny WKB 7187,

            · Rok produkcji: 1993
            · Numer fabryczny : VIN 18101P
            · Marka pojazdu: BIAŁORUŚ
            · Typ pojazdu: MTZ82 z kabiną i pługiem do odśnieżania
2.      Naczepa asenizacyjna:
             · Typ: 527/1
             · Nr fabryczny: 177
             · Rok produkcji : 1997
             · Pojemność 4.000 ltr.
Każda z wymienionych ruchomości może być odrębnym przedmiotem sprzedaży.                                            
 II.   Ruchomości można obejrzeć w dniu 24.06.2015 r. w godz. od 7.15 do 15.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu : Jan Modrzejewski tel.:516168022.
III. Cena wywoławcza wynosi:
1.      19.500 zł
2.        4.800 zł
IV.  Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium na konto: BS Lubraniec
O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001  w terminie do dnia 24 czerwca 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                     Wysokość wadium wynosi:                                                                                                                                   
1. ciągnik – 1.950 zł
2. naczepa -   480 zł
Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na w/w rachunku
bankowym. Wadium złożone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet zakupu
pojazdu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się  od zawarcia umowy.                                                                                                                                 V. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem :
    „ Oferta na zakup -........( wymienić nazwę ruchomości )
    Oferta winna zawierać w szczególności :
            1/ imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę nabywcy
            2/ oferowaną cenę( odrębną na każdą z ruchomości )
            3/ oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.                                        
 VI.  Pisemne oferty cenowe wraz z kserokopią wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2015 r. do godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, pok. nr 6                        
VII. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9.15 w Urzędzie Gminy Boniewo- 
         otwarcie ofert jest jawne.                                                                                                                            
 VIII. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.                                                                     
 IX.   O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.                                                                          
        W przypadku gdy dwóch lub więcej oferentów zaproponuje taką samą cenę przeprowadzi 
        licytację z ich udziałem. Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 100,00 zł.
        Jeśli oferenci będą obecni  w dniu otwarcia ofert licytacja odbędzie się w tym samym dniu.
        W pozostałym przypadku Sprzedający zawiadomi pisemnie oferentów o terminie licytacji.                                   
 X.    Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.  
XI.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia    i  zawarciu pisemnej  umowy sprzedaży.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać po nr  tel.: 054/2840181.
 

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo  pobierz (36kB) word                                                                               Boniewo, dnia 25.06.2015 r.
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
WÓJT  GMINY BONIEWO  informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Boniewo tj.:
 
1.      Ciągnik rolniczy : nr rejestracyjnym WKB 7187, rok produkcji 1993, numer fabryczny
            VIN 18101P,  marka pojazdu Białoruś, typ pojazdu : MTZ82 z kabiną i pługiem do    
            odśnieżania – za cenę wywoławczą 19.500 zł
 
2.      Naczepa asenizacyjna : typ527/1,  nr fabryczny 177, rok produkcji 1997, pojemność 4000ltr. - za cenę wywoławczą 4.800 zł
 
nie wpłynęła ani jedna oferta – przetarg zakończony wynikiem negatywnym.
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska
 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 czerwca 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 czerwca 2015, 10:22:13)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (26 czerwca 2015, 13:12:14)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1377