Wójt Gminy Boniewo ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Boniewie przy ul. Ogrodowej


 
 
 
Wójt Gminy Boniewo
ogłasza
II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości położonych w Boniewie przy ul. Ogrodowej
           (KW WL1W/00060256/2) tj. :
 
-       dz. nr 219/4 o pow. 1986 m2,  za cenę wywoławczą  16.500,00 zł netto
-       dz. nr 219/5 o pow. 2594 m2,  za cenę wywoławczą  23.800,00 zł netto
 
Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach   z napisem „ Przetarg -  sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Boniewie  dz. nr …..'' w terminie do dnia 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 6.
Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 27 lutego 2015 r.  na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w  Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu. Wpłata jednego wadium umożliwia nabycie tylko jednej działki.
Pierwszy pisemny przetarg zakończony wynikiem negatywnym w dniu 09.10.2014 r.
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.pl
 
Przetarg odbędzie się dnia 05 marca 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6.                                   
Zastrzega  się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 tel. /054/ 284-01-81 wew.42.
 
 
                                                                               

                                                                           WÓJT  GMINY  BONIEWO
                                                                          mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
                                          Regulamin  przetargu
§ 1.
1. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
§ 2.
1.Przedmiotem II przetargu jest :
1)       - dz. nr 219/4 o pow. 1986 m2, za cenę wywoławczą 16.500,00 zł netto
            -  dz. nr 219/5 o pow. 2594 m2, za cenę wywoławczą  23.800,00 zł netto
 
2)       Księga Wieczysta Nr :  WL1W/00060256/2– Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
3)     Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi  ciężarami i ograniczeniami
§ 3.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość położona jest w terenie dla którego brak jest aktualnego
planu zagospodarowania przestrzennego.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy teren przeznaczony jest na cele ochrony zdrowia i opieki społecznej. Planuje się zmianę przeznaczenia terenu na cele budownictwa mieszkaniowego z usługami.
§ 4.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
– wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek  Urzędu Gminy Nr BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 do dnia 27 lutego 2015  r.   Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wpłata jednego wadium umożliwia nabycie tylko jednej działki.Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu  przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Boniewie, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
– złożenie pisemnej oferty w  zamkniętej kopercie z napisem :
  ” Przetarg – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Boniewie dz. nr ….....”    
   w terminie do dnia 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu
   Gminy w Boniewie pok. Nr 6.
§ 5.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
§ 6.
1.Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Przetarg składa się z części jawnej w obecności oferentów i niejawnej, w której komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.                                                                                         3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, których powiadamia o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
4. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
5. Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
§ 7.
Przetarg odbędzie się dnia 05 marca  2015 r. o godz. 11.00  w siedzibie Urzędu  Gminy Boniewo , ul. Szkolna 28, pokój Nr 6.
§ 8.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem 
  jest osoba prawna
- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
  bez zastrzeżeń
- oferowaną cenę netto za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium
Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto powiększona
o podatek VAT w stawce 23%.
§ 9.
1.Komisja Przetargowa może uznać przetarg za zakończony wynikiem pozytywnym także w przypadku, gdy do części niejawnej przetargu zostanie zakwalifikowana tylko jedna oferta.
2.Komisja Przetargowa po dokonaniu szczegółowej analizy ofert może stwierdzić,   że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
§ 10.
Oferent , którego oferta wygra przetarg zobowiązany jest:
1. Podpisanie umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.
2. Wpłaty zaoferowanej ceny  pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium,  w terminie  najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
3. Poniesienia kosztów spisania umowy notarialnej, oraz kosztów sądowych.
§ 11.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Wójta Gminy Boniewo.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
§ 12.
W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień , informacji można uzyskać    w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , pokój nr 7 lub telefonicznie :
054 284-01-81 wew.42.
§ 13.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
                                                                                     
WYNIK II  PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO
 
WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE  ogłasza wynik pisemnego II przetargu nieograniczonego
odbytego w dniu 05.03.2015 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych
w miejscowości Boniewo przy ul. Ogrodowej 1, dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku
prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00060256/2, oznaczonych w ewidencji jako działki :
 
-        nr 219/4 o pow. 1986 m2 cena wywoławcza 16.500,00 zł netto
 
-        nr 219/5 o pow. 2594 m2 cena wywoławcza 23.800,00 zł netto
 
zakończono wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęła ani jena oferta.
 
 
                                                                                       WÓJT  GMINY  BONIEWO
Sporządziła :                                                                     mgr inż. Marek Klimkiewicz
Renata Pawłowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (2 lutego 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 lutego 2015, 07:38:43)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (10 marca 2015, 13:39:45)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2360