II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych


WÓJT  GMINY  BONIEWO
 ogłasza  II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
 lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku położonym na działce  ozn. nr 219/3 o pow. 1994 m2 w Boniewie   przy ul. Ogrodowej 1 / KW  WL1W/00060256/2  tj. :
 
● Lokal nr 1 o pow. 106,82 m2, za cenę wywoławczą 68.670,00 zł.
● Lokal nr 3 o pow.   58,87 m2, za cenę wywoławczą 60.210,00 zł.
 
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż w/w lokali ogłoszony na dzień 09.10.2014 r.
zakończył się wynikiem negatywnym.
 
W  terminie do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy należy składać oferty w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem ” II Przetarg- sprzedaż lokalu nr ….. „  zawierające proponowaną cenę  wraz z pisemnym oświadczeniem złożonym przez osobę przystępującą do przetargu, że zapoznała się z lokalem, akceptuje aktualny stan lokalu objętego przetargiem i nie wnosi żadnych  zastrzeżeń. 
 
Przetarg odbędzie się dnia 04 grudnia 2014 r. od  godziny  9 00 w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 - pok. 6. Kolejność przetargów na poszczególne lokale wg. powyższego wykazu.                                                                                                               
 
Wadium w  wysokości  10% ceny  wywoławczej należy  wpłacić na konto  BS Lubraniec  O/Boniewo nr  90 95591030 0007 0263 2000 0001  z oznaczeniem  „ lokal nr ....„ 
w terminie do dnia 28 listopada 2014 r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wpłata jednego wadium umożliwia  nabycie tylko jednego lokalu.                                                                                                                            
Koszty  sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzega się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu  bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 tel. / 054 / 2840181 wew. 42.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu  na stronie internetowej: www.bip.boniewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
  REGULAMIN pobierz (36kB) plik
                                                                                     WÓJT  GMINY  BONIEWO
                                                                                     mgr inż. Marek Klimkiewicz       
 

ZARZĄDZENIE  Nr 42/2014 WÓJTA  GMINY  BONIEWO z dnia 23 października 2014 r.
  w sprawie ogłoszenia sprzedaży lokali i obniżenia cen wywoławczych  w drugim przetargu
  pisemnym nieograniczonym  pobierz (26kB) word

                                                                                

Boniewo, dnia 08.12.2014 r.
 
  O G Ł O S Z E N I E
  
WYNIKU  II  PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO
 
 
              Dnia 04.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie odbył się  II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce oznaczonej nr 219/3 o pow. 1994 m2 w Boniewie przy ul. Ogrodowej 1, KW WL1W/00060256/2 tj.                       
- lokal Nr 1 o pow. 106,82 m2, za cenę wywoławczą  68.670,00 zł
- lokal Nr 3 o pow.  58,87 m2,  za cenę wywoławczą  60.210,00 zł
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg  wpłynęła jedna oferta  tj.
- oferta Pana Darii Andrzeja Kakarygi zam. Boniewo przy ul. Kolejowej 12, 87-851 Boniewo,       
   który zaoferował kupno lokalu Nr 1 za cenę  69.000,00 zł.
 
Wobec powyższego nabywcą lokalu Nr 1 o pow. 106,82 m2 za cenę 69.000,00 zł został
Pan Andrzej Kakaryga zam. Boniewo przy ul. Kolejowej 12, 87-851 Boniewo.
 
Przetarg na lokal Nr 3 uważa się za zakończony wynikiem negatywnym ponieważ                              nie wpłynęła ani jedna oferta.
 
 
 
                                                                                                 WÓJT  GMINY  BONIEWO
                                                                                                  mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (3 listopada 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 listopada 2014, 07:30:13)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (11 grudnia 2014, 10:04:09)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1435