przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Boniewie


 
Wójt Gminy Boniewo
ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości położonych w Boniewie przy ul. Ogrodowej
   (KW WL1W/00060256/2) tj. :
 
-       dz. nr 219/4 o pow. 1986 m2,  za cenę wywoławczą  18.300 zł netto
-       dz. nr 219/5 o pow. 2594 m2,  za cenę wywoławczą  26.500 zł netto
 
Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych
kopertach z napisem „ Przetarg -  sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Boniewie  dz. nr …..'' w terminie do dnia 03 października 2014 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 6.
Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 03 października 2014 r. Wadium należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w  Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wpłata jednego wadium umożliwia nabycie tylko jednej działki.
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.pl
Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 09 października 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6.                                   
Zastrzega  się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 tel. /054/ 284-01-81 wew.42.
 
 
                                                                                 WÓJT  GMINY  BONIEWO
                                                                               mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
Regulamin  przetargu
§ 1.
1. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
§ 2.
1.Przedmiotem przetargu jest :
1)       - dz. nr 219/4 o pow. 1986 m2, za cenę wywoławczą 18.300 zł netto
            - dz. nr 219/5 o pow. 2594 m2, za cenę wywoławczą 26.500 zł netto
 
2)       Księga Wieczysta Nr :  WL1W/00060256/2– Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
3)     Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi  ciężarami i ograniczeniami
§ 3.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość położona jest w terenie dla którego brak jest aktualnego
planu zagospodarowania przestrzennego.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy teren przeznaczony jest na cele ochrony zdrowia i opieki społecznej. Planuje się zmianę przeznaczenia terenu na cele budownictwa mieszkaniowego z usługami.
§ 4.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
– wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek  Urzędu Gminy Nr BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 do dnia 03 października 2014  r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wpłata jednego wadium umożliwiaq nabycie tylko jednej działki.
Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu  przetargu.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Boniewie, jeżeli oferent, który przetarg wygrał
uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
– oferty na zakup nieruchomości należy składać  w formie pisemnej
   w  zaklejonych kopertach z napisem :
  ”Przetarg – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Boniewie dz. nr ….....”
    w terminie do dnia 03 października 2014 r. do godz. 15.00  w sekretariacie
    Urzędu Gminy w Boniewie pok. Nr 6.
§ 5.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
§ 6.
1.Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Przetarg składa się z części jawnej w obecności oferentów i niejawnej, w której komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.                                                                                        
3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, których powiadamia o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
4. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
5. Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty,  o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
§ 7.
1. Przetarg odbędzie się dnia 09 października  2014 r. o godz. 12.00  w siedzibie   
    Urzędu  Gminy Boniewo , ul. Szkolna 28, pokój Nr 6.
§ 8.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem 
  jest osoba prawna
- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
  bez zastrzeżeń
- oferowaną cenę netto za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium
Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto powiększona
o podatek VAT w stawce 23%.
§ 9.
1.Komisja Przetargowa może uznać przetarg za zakończony wynikiem pozytywnym także w przypadku, gdy do części niejawnej przetargu zostanie zakwalifikowana tylko jedna oferta.
2.Komisja Przetargowa po dokonaniu szczegółowej analizy ofert może stwierdzić, że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
§ 10.
Oferent , którego oferta wygra przetarg zobowiązany jest:
1. Podpisanie umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.
2. Wpłaty zaoferowanej ceny  pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium,  w terminie  najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
3. Poniesienia kosztów spisania umowy notarialnej, oraz kosztów sądowych.
§ 11.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Wójta Gminy Boniewo.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
§ 12.
W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień , informacji można uzyskać  w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , pokój nr 7 lub telefonicznie :
054 284-01-81 wew.42.
 
 
§ 13.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia                              w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
 
Boniewo, dnia 09.10.2014 r.
 
 
 WYNIK   PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO
 
 
WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE  ogłasza wynik  pisemnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 09.10.2014 r. na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości położonych   w miejscowości Boniewo przy ul. Ogrodowej 1, dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00060256/2, oznaczonych :
- nr 219/4 o pow. 1986 m2, za cenę wywoławczą 18.300,00 zł netto                          
- nr 219/5 o pow. 2594 m2, za cenę wywoławczą 26.500,00 zł netto
zakończonego wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta.
 
 
     WÓJT  GMINY  BONIEWO
                                                                                                                      mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (8 września 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 września 2014, 08:11:56)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 października 2014, 12:15:14)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1382