sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce nr 219/3 o pow. 1994 m2 w Boniewie


 
WÓJT  GMINY  BONIEWO
 ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
 lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku położonym na działce  ozn. nr 219/3 o pow. 1994 m2 w Boniewie   przy ul. Ogrodowej 1  / KW  WL1W/00060256/2  tj. :
 
● Lokal nr 1 o pow. 106,82 m2, za cenę wywoławczą 76.300 zł.
● Lokal nr 2 o pow.   47,30 m2, za cenę wywoławczą 39.000 zł.
● Lokal nr 3 o pow.   58,87 m2, za cenę wywoławczą 66.900 zł.
 
W  terminie do dnia 03 października 2014 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy należy składać oferty w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem ” Przetarg- sprzedaż lokalu nr ….. „  zawierające proponowaną cenę  wraz z pisemnym oświadczeniem złożonym przez osobę przystępującą do przetargu, że zapoznała się z lokalem, akceptuje aktualny stan lokalu objętego przetargiem i nie wnosi żadnych  zastrzeżeń. 
 
Przetarg odbędzie się dnia 09 października 2014 r. od  godziny  9 00 w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 - pok. 6.                                                                                                         Kolejność przetargów na poszczególne lokale wg. powyższego wykazu.                                                                                                               
 
Wadium w  wysokości  10% ceny  wywoławczej należy  wpłacić na konto  BS Lubraniec  O/Boniewo nr  90 95591030 0007 0263 2000 0001  z oznaczeniem  „ lokal nr ....„ 
w terminie do dnia 03 października 2014 r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wpłata jednego wadium umożliwia  nabycie tylko jednego lokalu.                                                                                                                           

Koszty  sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzega się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu  bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 tel. / 054 / 2840181 wew. 42.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu  na stronie internetowej: www.bip.boniewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
 
                                                                                               WÓJT  GMINY  BONIEWO
                                                                                               mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
 
  Regulamin pobierz (49kB) word
 
 
                                                                                               Boniewo, dnia 15.10.2014 r.
 
 
  WYNIKU PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO
 
 
              Dnia 09.10.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie odbył się  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce oznaczonej nr 219/3 o pow. 1994 m2 w Boniewie przy ul. Ogrodowej 1, KW WL1W/00060256/2 tj.                      
- lokal Nr 1 o pow. 106,82 m2, za cenę wywoławczą  76.300,00 zł
- lokal Nr 2 o pow.  47,30 m2,  za cenę wywoławczą  39.000,00 zł
- lokal Nr 3 o pow.  58,87 m2,  za cenę wywoławczą  66.900,00 zł
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg  wpłynęła jedna oferta  tj.
- oferta Pani Darii Fras-Ciechalskiej ul. Kolejowa 14, 87-851 Boniewo, która zaoferowała
   kupno lokalu Nr 2 za cenę  41.000,00 zł.
 
Wobec powyższego nabywcą lokalu Nr 2 o pow. 47,30 m2 za cenę 41.000,00 zł została
Pani Daria Fras-Ciechalska ul. Kolejowa 14,87-851 Boniewo.
 
Przetarg na lokale Nr 1 i Nr 3 uważa się za zakończony wynikiem negatywnym ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta.
 
 
  WÓJT  GMINY  BONIEWO
                                                                                                                      mgr inż. Marek Klimkiewicz
Sporządziła :
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (8 września 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 września 2014, 08:07:25)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 października 2014, 12:18:36)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1645