wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat


 
 
  ZARZĄDZENIE Nr 15/2014
 Wójta Gminy Boniewo
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy  Boniewo przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat
 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pożn. zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami(j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102,  poz.651  z późn. zm.)
 
zarządzam :
 
§ 1.
 
Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Boniewo wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
 Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega  wywieszeniu na okres 21 dni        na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, opublikowanie  w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
W Y K A Z nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę pobierz (34kB) word
 metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (22 kwietnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 kwietnia 2014, 09:30:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1495