II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków magazynowo- handlowych, położonej w Boniewie przy ul. Kolejowej, na działce gruntowej oznaczonej nr 181/4


 
Wójt Gminy Boniewo
ogłasza
 
         II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

         nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków magazynowo-
         handlowych, położonej w Boniewie przy ul. Kolejowej, na działce
         gruntowej oznaczonej nr 181/4 o pow. 1934 m2 stanowiącej własność
      
  Gminy Boniewo(KW WL1W/00045414/7) za cenę wywoławczą 59.100,00 zł.
 
Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 08.11.2013 r.
 
Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:
Teren nieruchomości w skład której wchodzi przedmiotowa działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. W studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy, teren ten przeznaczony jest na cele budownictwa mieszkaniowego z usługami.
 
Wadium:
10 % ceny wywoławczej tj. 5.910,00 zł należy wnieść do dnia  13 grudnia 2013 r. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy  w Boniewie – BS Lubraniec O/Boniewo Nr 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wadium przepada na rzecz Gminy Boniewo jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w ustalonym terminie podanym w  zawiadomieniu.
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem przetargu dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.pl .
 
Miejsce i termin przetargu
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6, w dniu 19 grudnia  2013 r. o godzinie 10:00.
Zastrzega  się prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. nr 7, tel. 054/284 01 81 wew. 42.
 
  Regulamin pobierz (42kB) word
        
 
OGŁOSZENIE
 
 
            WYNIK  II  PRZETARGU  USTNEGO  NIEOGRANICZONEGO
 
 
WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza wynik ustnego II przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 19 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie  na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 181/4 o pow. 1934 m2 położonej w miejscowości Boniewo,
przy ul. Kolejowej, za cenę wywoławczą 59.100,00 zł  , dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00045414/7  – który zakończył się   wynikiem pozytywnym.
 
Nabywcą w/w nieruchomości został Pan Mirosław Ciechalski zam. Boniewo ul. Kolejowa 4/9
87 – 851 Boniewo za wylicytowaną cenę 59.700,00 zł.
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (18 listopada 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 listopada 2013, 09:12:54)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (31 grudnia 2013, 17:28:57)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1864