publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż : nieruchomości zabudowanej , położonej w Boniewie przy ul. Kolejowej, na działce gruntowej oznaczonej nr 181/4 o pow. 1934 m2


 
Wójt Gminy Boniewo
ogłasza
 
         publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż :
         nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków magazynowo-
         handlowych, położonej w Boniewie przy ul. Kolejowej, na działce
         gruntowej oznaczonej nr 181/4 o pow. 1934 m2 stanowiącej własność
         Gminy Boniewo(KW WL1W/00045414/7) za cenę wywoławczą 59.100,00 zł.
 
Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:
Teren nieruchomości w skład której wchodzi przedmiotowa działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. W studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy, teren ten przeznaczony jest na cele budownictwa mieszkaniowego z usługami.
 
Wadium:
10 % ceny wywoławczej tj. 5.910,00 zł należy wnieść do dnia 04 listopada 2013 r. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie – BS Lubraniec O/Boniewo Nr 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wadium przepada na rzecz Gminy Boniewo jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w ustalonym terminie podanym w  zawiadomieniu.
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem przetargu dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.pl .
 
Miejsce i termin przetargu
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6, w dniu 08 listopada 2013 r. o godzinie 10:00.

Zastrzega  się prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. nr 7, tel. 054/284 01 81 wew. 42.
 

REGULAMIN pobierz (42kB) word
 
           
                                                                              
  WYNIK  PRZETARGU  USTNEGO  NIEOGRANICZONEGO
 
 
  WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE  ogłasza wynik ustnego przetargu nieograniczonego odbytego  w dniu 08.11.2013 r. na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 181/4  o pow. 1934 m2 położonej w miejscowości Boniewo przy ul. Kolejowej, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00045414/7  za cenę wywoławczą  59.100,00 zł -  który zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (9 października 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 października 2013, 07:27:00)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (14 listopada 2013, 10:05:16)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2043