pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż: - zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 219/1 o pow. 6574 m2położonej w miejscowości Boniewo


Wójt Gminy Boniewo
ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
                   
 
- zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 219/1 o pow.  6574 m2
  położonej w miejscowości Boniewo za cenę wywoławczą 185.400,00 zł,
  KW WL1W/00060256/2.
 
Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych
kopertach z napisem „ Przetarg -  sprzedaż zabudowanej nieruchomości  w Boniewie '' w terminie do dnia 25 czerwca 2013 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 6.
Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 25 czerwca 2013 r. Wadium należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.
 
Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 01 lipca 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6.                                   
Zastrzega  się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 tel. /054/ 284-01-81 wew.42.
 
 
 
  Regulamin  przetargu
§ 1.
1. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
§ 2.
1.Przedmiotem przetargu jest :
1)       zabudowana nieruchomość/ po byłym Ośrodku Zdrowia / oznaczona nr 219/1 o pow. 6574 m2 położona w miejscowości Boniewo przy ul. Ogrodowej 1.
2)       Księga Wieczysta Nr :  WL1W/00060256/2– Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
3)     Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi  ciężarami i ograniczeniami
§ 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość położona jest w terenie dla którego brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 4.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
– wniesienie wadium poprzez wpłacenie kwoty 18.540,00 zł na rachunek  Urzędu Gminy Nr BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 do dnia 25 czerwca2013 r.
Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu  przetargu.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Boniewie, jeżeli oferent, który przetarg wygrał
uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
– oferty na zakup nieruchomości należy składać  w formie pisemnej
   w  zaklejonych kopertach z napisem :
  ”Przetarg – sprzedaż nieruchomości w miejscowości Boniewo” w terminie do
   dnia 25 czerwca  2013 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy w     
   Boniewie pok. Nr 6.
§ 5.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
§ 6.
1.Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Przetarg składa się z części jawnej w obecności oferentów i niejawnej, w której komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
 3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, których powiadamia o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
4. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
5. Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty,  o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
§ 7.
1. Przetarg odbędzie się dnia 01 lipca 2013 r. o godz. 9.00  w siedzibie   Urzędu  Gminy Boniewo , ul. Szkolna 28, pokój Nr 6.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 185.400,00 zł netto, po wylicytowanej  cenie zostanie doliczony podatek VAT.
§ 8.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki beż zastrzeżeń
- oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium
 Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości.
§ 9.
1.Komisja Przetargowa może uznać przetarg za zakończony wynikiem pozytywnym także w przypadku, gdy do części niejawnej przetargu zostanie zakwalifikowana tylko jedna oferta.
2.Komisja Przetargowa po dokonaniu szczegółowej analizy ofert może stwierdzić,                    że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
§ 10.
Oferent , którego oferta wygra przetarg zobowiązany jest:
1. Podpisanie umowy dzierżawy w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.
2. Wpłaty zaoferowanej ceny  pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium,                                w terminie  najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
3. Poniesienia kosztów spisania umowy notarialnej, oraz kosztów sądowych.
§ 11.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Wójta Gminy Boniewo.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
§ 12.
W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień , informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , pokój nr 9 lub telefonicznie :
054 284-01-81 wew.33.
§ 13.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia  w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
 


                                                                                               Boniewo, dnia 02.07.2013 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
WYNIKI  PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO
 
WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE  ogłasza wyniki pisemnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 01.07.2013 r. na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 219/1                 o pow. 6574 m2 położonej w miejscowości Boniewo przy ul. Ogrodowej 1, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00060256/2, za cenę                            wywoławczą 185.400,00 zł -  który zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta.
 
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska



metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (31 maja 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 maja 2013, 09:34:13)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (4 lipca 2013, 13:35:44)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2610