pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat


Boniewo, dnia 11.04.2013 r.
 

 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
WÓJT  GMINY BONIEWO
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat
nieruchomości rolnej o pow. 1,92 ha oznaczonej nr 136/4
położonej w miejscowości Osiecz Mały.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1400,00 zł.
                      Przeznaczenie terenu : cele rolne.
 
Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2013 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Boniewo pok. nr 6.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy do dnia 09.05.2013 r.
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 09.05.2013 r. w zamkniętych kopertach
z napisem „ Dzierżawa gruntów w Osieczu Małym”
Oferta pisemna powinna zawierać :
1/ imię i nazwisko i adres oferenta  albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
2/ datę sporządzenia oferty
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
    zastrzeżeń
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7  tel. / 054/ 284-01-81 wew. 42.
 
 
                                                                                                    Wójt   Gminy
                                                                                        mgr inż. Marek Klimkiewicz                                                                           Boniewo, dnia 16.05.2013 r.
 
 
  O G Ł O S Z E N I E
 
 
WYNIKU PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO
 
Dnia 15.05.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie został rozstrzygnięty przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości rolnej oznaczonej nr 136/4 o pow. 1,92 ha położonej w miejscowości Osiecz Mały, za cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 1400,00 zł.
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg  wpłynęły dwie oferty tj.
- oferta Pana Krzysztofa Kmiecia zam. Włocławek ul. 14 Pułku Piechoty 17/60, który zaoferował
  roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1480,00 zł
- oferta Pana Marka Dorabiały zam. Osiecz Mały, 87 – 851 Boniewo, który zaoferował roczny
   czynsz dzierżawny w wysokości 1500,00 zł.
 
Przetarg  zakończył się wynikiem pozytywnym, dzierżawcą  z opłatą roczną z tytułu wydzierżawienia gruntów rolnych w wysokości 1500,00 zł  został Pan Marek Dorabiała           zam. Osiecz Mały, 87 – 851 Boniewo.metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (15 kwietnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 kwietnia 2013, 07:31:50)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 maja 2013, 11:09:10)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2438