przetarg pisemny nieograniczony


 
Wójt Gminy Boniewo
ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
                   
 
- nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 139/4 o pow.  1.8982 ha
  położonej w miejscowości Osiecz Mały za cenę wywoławczą 35.000,00 zł,
  KW WL1W/00037254/8.
Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Boniewo, dla terenu na którym położona jest w/w działka przewiduje funkcję terenu upraw rolnych.
Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych
kopertach z napisem „ Przetarg -  sprzedaż nieruchomości w miejscowości
Osiecz Mały '' w terminie do dnia 05 lutego 2013 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 6.
Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 05 lutego 2013 r. Wadium należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
 
Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.
 
Miejsce i termin przetargu
Przetarg odbędzie się dnia 11 lutego 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6.                                   
Zastrzega  się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel. /054/ 284-01-81 wew.33.
 
 
REGULAMIN pobierz (41kB) word

Wynik przeprowadzonego postępowania dalej (11kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (10 stycznia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 stycznia 2013, 08:44:35)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 lutego 2013, 08:08:30)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2207