przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: - nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 139/5 o pow. 7.2660 ha,położonej w miejscowości Osiecz Mały


 
Wójt Gminy Boniewo
ogłasza
 przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
 
- nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 139/5 o pow. 7.2660 ha,                
  położonej w miejscowości Osiecz Mały za cenę wywoławczą 101. 900,00 zł,                   

KW WL1W/00037254/8.
 
Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:
 
Dla terenu na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo, teren ten  przewiduje funkcję terenu upraw rolnych.
Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem : '' Przetarg – sprzedaż nieruchomości w miejscowości Osiecz Mały '' w terminie do dnia 02 lipca 2012 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 6.
Wadium: 10% ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 02 lipca 2012 r. Wadium należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001.
 
Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.
 
Miejsce i termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2012 r. o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6.                                     
Zastrzega  się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
jakiejkolwiek z ofert.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel. /054/ 284-01-81 wew.33.
 
 
            Regulamin  przetargu
§ 1.
1. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
§ 2.
1.Przedmiotem przetargu jest:
1) działka gruntu oznaczona Nr 139/5 o pow.7,2660 ha położona w Osieczu Małym,
2) KW WL1W/00037254/8
3) Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
§ 3.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Teren nieruchomości w skład której wchodzi przedmiotowa działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo i nie przewiduje się jego opracowania. Działka stanowi teren rolny.
§ 4.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
– wniesienie wadium poprzez wpłacenie kwoty 10.190,00 zł na rachunek  Urzędu Gminy Nr BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001.
Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po  zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Boniewie, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
– oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach  z napisem :
   ”Przetarg – sprzedaż nieruchomości w miejscowości Osiecz  Mały” w terminie
    do dnia 02 lipca 2012 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy
     w Boniewie pok. Nr 6
§ 5.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
§ 6.
1.Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Przetarg składa się z części jawnej w obecności oferentów i niejawnej, w której komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, których powiadamia o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
4. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
5. Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
§ 7.
1. Przetarg odbędzie się dnia 06 lipca  2012 r. o godz. 12.00   w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo , ul. Szkolna 28, pokój Nr 6.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 101.900,00  zł.
§ 8.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki beż zastrzeżeń
- oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej.
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.
 Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości.
§ 9.
1.Komisja Przetargowa może uznać przetarg za zakończony wynikiem pozytywnym także w przypadku, gdy do części niejawnej przetargu zostanie zakwalifikowana tylko jedna oferta.
2.Komisja Przetargowa po dokonaniu szczegółowej analizy ofert może stwierdzić, że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
§ 10.
Oferent , którego oferta wygra przetarg zobowiązany jest:
1. Podpisanie umowy kupna - sprzedaży w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.
2. Wpłaty zaoferowanej ceny  pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium, w terminie  najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
3. Poniesienia kosztów spisania umowy notarialnej, oraz kosztów wieczystoksięgowych.
§ 11.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Wójta Gminy Boniewo.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
§ 12.
W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień , informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , pokój nr 9 lub telefonicznie :
054 284-01-81 wew.33.
§ 13.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.                                                                              Boniewo,dnia 13.07.2012 r.
 
 
 
  INFORMACJA
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
 
Dnia 06.07.2012 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie przeprowadzony został przetarg
pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 139/5
o pow. 7.2660 ha położonej w miejscowości Osiecz Mały ( KW WL1W/00037254/8),
za cenę wywoławczą 101.900,00 zł.
 
Przetarg powyższy zakończył się wynikiem pozytywnym, nabywcą w/w nieruchomości
został oferent Pan Andrzej Stasiak zam. Lubraniec 87 – 890 przy ulicy Św. Anny 25,              za cenę 103.000,00 zł ( sto trzy tysiące złotych ).
 
 
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (5 czerwca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 czerwca 2012, 07:59:15)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2012, 19:04:44)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2803