przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości położonych w miejscowości Kaniewo


 
Wójt Gminy Boniewo
ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
                     nieruchomości położonych w miejscowości Kaniewo tj. :
 
- działki niezabudowane oznaczone nr : 223, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 244,
  245 o łącznej pow. 12,88 ha , cena wywoławcza 110.000,00 zł,
  / KW 33797, 34001, 34000, 33954, 33952, 38079, 33795 ,33796 /.
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT.
 
Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:
Wymienione wyżej działki zgodnie z ustaleniami zawartymi w opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, stanowią tereny
kopalni kredy jeziornej.Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej , w niedalekiej odległości droga asfaltowa. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią głównie tereny użytków zielonych i nieużytki jako zbiorniki wodne powstałe po eksploatacji kredy jeziornej.
 
Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych
kopertach z napisem „ Przetarg -  sprzedaż nieruchomości w miejscowości
Kaniewo '' w terminie do dnia 02 lipca 2012 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 6.
Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 02 lipca  2012 r. Wadium należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.
 
Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.
 
Miejsce i termin przetargu
Przetarg odbędzie się dnia 06 lipca 2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6.                                   
Zastrzega  się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel. /054/ 284-01-81 wew.33.
 
 
 
Regulamin  przetargu
§ 1.
1. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
§ 2.
1.Przedmiotem przetargu są :
1)  działki niezabudowane oznaczone nr 223, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 244, 245 o łącznej pow. 12,88 ha, cena wywoławcza 110.000 zł. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie
  podatek od towarów i usług.
2) Księga Wieczysta Nr : KW n33797, KW 34001, KW 34000, KW 33954, KW 33952, KW 38079, KW 33795, KW 33796 – Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
3) Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką ani innymi  ciężarami i ograniczeniami
§ 3.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Wymienione działki zgodnie z ustaleniami zawartymi w opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, stanowią tereny kopalni kredy jeziornej.Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej, w niedalekiej odległości droga asfaltowa. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią głownie tereny użytków zielonych i nieużytki jako zbiorniki wodne powstałe po eksploatacji kredy jeziornej.
§ 4.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
– wniesienie wadium poprzez wpłacenie kwoty 11.000,00 zł na rachunek  Urzędu Gminy Nr Bs Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001.
Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu  przetargu.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Boniewie, jeżeli oferent, który przetarg wygrał
uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
– oferty na zakup nieruchomości należy składać  w formie pisemnej
   zaklejonych kopertach z napisem :
  ”Przetarg – sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kaniewo” w terminie do
   dnia  02 lipca  2012 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Boniewie
    pok. Nr 6.
§ 5.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
§ 6.
1.Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Przetarg składa się z części jawnej w obecności oferentów i niejawnej, w której komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.                                                                             
 3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, których powiadamia o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
4. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
5. Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
§ 7.
1. Przetarg odbędzie się dnia 06 lipca  2012 r. o godz. 9.00  w siedzibie   Urzędu Gminy Boniewo , ul. Szkolna 28, pokój Nr 6.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110.000,00  zł netto.
§ 8.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki beż zastrzeżeń
- oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium
 Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości.
§ 9.
1.Komisja Przetargowa może uznać przetarg za zakończony wynikiem pozytywnym także w przypadku, gdy do części niejawnej przetargu zostanie zakwalifikowana tylko jedna oferta.
2.Komisja Przetargowa po dokonaniu szczegółowej analizy ofert może stwierdzić, że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
§ 10.
Oferent , którego oferta wygra przetarg zobowiązany jest:
1. Podpisanie umowy sprzedaży  w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.
2. Wpłaty zaoferowanej ceny  pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium, w terminie  najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
3. Poniesienia kosztów spisania umowy notarialnej, oraz kosztów sądowych.
§ 11.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Wójta Gminy Boniewo.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
§ 12.
W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień , informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , pokój nr 9 lub telefonicznie :
054 284-01-81 wew.33.
§ 13.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
                                                                           INFORMACJA
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kaniewie
 
Dnia 06.07.2012 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie przeprowadzony został przetarg
pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kaniewie tj. działki niezabudowane
oznaczone nr : 223,235,236,237,238,239,240,244,245 o łącznej pow. 12,88 ha, za cenę wywoławczą  110.000,00 zł netto ( KW 33797,34001,34000,33954, 33952, 38079,33795,33796 ).
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty. Przy wyborze oferty komisja
przetargowa brała pod uwagę najwyższą zaoferowaną cenę. Wobec powyższego oferent
Tomasz Zajączkowski zam. 87 – 800 Włocławek ul. Dzika 8, został wyłoniony jako nabywca
w/w nieruchomości  za cenę 164.820,00 zł ( sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych ) w tym podatek VAT wynosi 30.820,00 zł.
 
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowskametryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (5 czerwca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 czerwca 2012, 07:55:27)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2012, 19:01:46)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2795