rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym położonym na działce oznaczonej nr 131/17 o pow. 1135 m2 w miejscowości Lubomin stanowiących własność Gminy Boniewo / KW WL1W/00054719/1


                                                                         
                                                                   Załącznik  Nr 1   
                                                    
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /  j.t.   Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. / Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości / Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 / oraz Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Boniewo  z dnia   23.09.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Lubominie.
WÓJT  GMINY   BONIEWO
ogłasza
 
rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym położonym na działce oznaczonej nr 131/17 o pow. 1135 m2 w miejscowości Lubomin stanowiących własność Gminy Boniewo / KW WL1W/00054719/1 tj. :
 
█ Lokal Nr 2 o pow. 59,4 m kw. składa się z dwóch pomieszczeń : byłej klasy i części korytarza
    o pow. 33,9 i 25,5 m kw. Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie działki wynosi
    594/2358.
    Cena wywoławcza do rokowań wynosi 14.000 zł
█ Lokal Nr 3 o pow. 59,4 m kw. składa się z dwóch pomieszczeń : byłej klasy i części korytarza
    o pow. 34,1 i 25,3 m kw. Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie działki wynosi
    594/2358.
    Cena wywoławcza do rokowań wynosi 14.000 zł
1. Rokowania odbędą się w dniu 14 lipca 2011 r.  o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy
    Boniewo pok. Nr 6 .
2. Warunkiem dopuszczenia do rokowań jest wpłacenie zaliczki  w wysokości  10 % ceny
    wywoławczej tj. 1400 zł  najpóźniej do dnia  08 lipca 2011 r.  na rachunek Urzędu Gminy.
3. Wpłacenie jednej zaliczki umożliwia nabycie jednego lokalu.
4. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie gdy osoba , która rokowania wygrała uchyli się od
    zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
5. Nieruchomość nie posiada obciążeń.
6. Na sprzedaż lokali przeprowadzono przetargi zakończone wynikiem negatywnym :
 - I przetarg odbył się w dniu 17.02.2011 r.
- II przetarg odbył się w dniu 11.05.2011 r.
7. Osoby zainteresowane nabyciem w/w lokali winny złożyć  pisemne zgłoszenie udziału w   rokowaniach/ w zamkniętych kopertach / najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia  08 lipca 2011 r. w siedzibie urzędu w sekretariacie do godz. 1500.
Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię i nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę firmy
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę oraz sposób jej zapłaty
- kopię dowodu wpłaty zaliczki
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
 Kopertę należy opisać w następujący sposób :
 „ Rokowania dotyczące nabycia lokali we wsi Lubomin „
8. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe.
9. Sprzedaż lokali jest zwolniona z podatku VAT.
10. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia  rokowań  bez wybrania nabywcy
   nieruchomości.                                                                                                                                                 11 . Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boniewo pok.
      Nr 9 tel. /054/ 2840181 wew.33.Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo pobierz (25kB) word
Regulamin pobierz (34kB) word


WYNIK ROKOWAŃ dalej (24kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (13 czerwca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 czerwca 2011, 09:11:30)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (18 lipca 2011, 15:51:09)
Zmieniono: wynik rokowań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3196