pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 1 roku nieruchomości położonych w miejscowości Kaniewo

   
WÓJT  GMINY  BONIEWO OGŁASZA
                        pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 1 roku
 nieruchomości  położonych w miejscowości Kaniewo tj. :
● działki nr : 223, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 244, 245 o łącznej pow. 12,88 ha,
   cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 2.700,00 zł plus podatek VAT.
  
W terminie do dnia 16 czerwca 2011 r. należy składać oferty pisemne  zawierające proponowaną cenę oraz opis i sposób zagospodarowania nieruchomości wraz  z pisemnym oświadczeniem  złożonym przez osobę przystępującą do przetargu, że zapoznała się z nieruchomością , akceptuje aktualny stan  nieruchomości objętych przetargiem i nie wnosi żadnych  zastrzeżeń .
 
Pisemna oferta powinna zawierać :
1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba
    prawna lub inny podmiot
2/ datę sporządzenia oferty
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
    zastrzeżeń
4/ oferowaną cenę i sposób zapłaty
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium
 
Przetarg odbędzie się dnia 22 czerwca 2011 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy Boniewo pok. 6.
                                                                                                              
Wadium w  wysokości  10% ceny  wywoławczej tj. 270,00 zł należy  wpłacić na konto     
BS Lubraniec  O/Boniewo nr  90 95591030 0007 026320000001  w terminie do dnia
16 czerwca 2011 r.                                                                                                          Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.                                                                                                                        
Zastrzega się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek
z ofert.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel. / 054 / 284-01-81 wew.33.
Ogłoszenie jest dostępne na stronie internetowej : www.bip.boniewo.pl
 
Wynik przetargu dalej (21kB) word
 
                                                                                                  

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (23 maja 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 maja 2011, 07:44:55)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (4 lipca 2011, 11:13:47)
Zmieniono: podano wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2942