drugi pisemny przetarg nieograniczony


 
OGŁOSZENIE
 
 
WÓJT  GMINY  BONIEWO
 ogłasza  drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
 lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku wielolokalowym położonym na działce oznaczonej nr 131/17 o pow. 1135 m2 w miejscowości Lubomin stanowiących własność Gminy Boniewo  / KW  WL1W/ 00054719 /1  tj. :
 
 
● Lokal nr 2 o pow. 59,4 m. kw. składa się z dwóch pomieszczeń: byłej klasy i części
   korytarza o pow. 33,9 i 25,5 m. kw. Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie
   działki wynosi 594/2358.
   Cena wywoławcza 18.800 zł.
● Lokal nr 3 o pow. 59,4 m. kw. składa się z dwóch pomieszczeń : byłej klasy i części
   korytarza o pow. 34,1 i 25,3 m. kw. Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie
   działki wynosi 594/2358.
   Cena wywoławcza 18.800 zł.
 
Do w/w lokali nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze.
 
W  terminie do dnia 05 maja  2011 r. należy składać oferty pisemne zawierające proponowaną cenę  wraz z pisemnym oświadczeniem złożonym przez osobę przystępującą do przetargu, że zapoznała się z lokalem , akceptuje aktualny stan lokalu objętego przetargiem i nie wnosi żadnych  zastrzeżeń. 
Pierwszy przetarg na sprzedaż lokali odbył się dnia 17 lutego 2011 r.
 
Przetarg odbędzie się dnia 11 maja 2011 r. od  godziny  900 w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 - pok. 6.   Kolejność przetargów na poszczególne lokale wg powyższego wykazu.                                                                                                              

 
Wadium w  wysokości  10% ceny  wywoławczej należy  wpłacić na konto  BS Lubraniec  O/Boniewo nr  90 95591030 0007 026320000001  z oznaczeniem  „ lokal nr ....„ 
w terminie do dnia  05 maja 2011 r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków  pieniężnych na rachunek Urzędu
Gminy w Boniewie.
Wpłata jednego wadium umożliwia  nabycie tylko jednego lokalu.                                                                                                                           

Koszty  notarialne i sądowe  ponosi  nabywca.
Zastrzega się, że organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu  bez wybrania jakiejkolwiek
z ofert.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel. / 054 / 284-01-81 wew.33.


                                   
                                                                                          WÓJT   GMINY
                                                                                  mgr inż. Marek Klimkiewicz


Wynik przetargu :                                                                               Boniewo, dnia 16 maja 2011 r.
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
WYNIKI  PRZETARGU  PISEMNEGO   NIEOGRANICZONEGO
 
 
WÓJT  GMINY  W  BONIEWIE ogłasza wyniki  pisemnego  przetargu nieograniczonego
odbytego w dniu 11 maja 2011 r. na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym  położonym na działce oznaczonej nr 131/17 o pow. 1135 m2 w miejscowości Lubomin stanowiących własność Gminy  Boniewo / KW WL1W/00054719/1 tj. :                                                                                                                                             
 
1. Lokal Nr 2 o pow.  59,4 m kw., cena wywoławcza 18.800 zł,                                                 
    - nie wpłynęła ani jedna oferta, przetarg zakończony wynikiem negatywnym
 
2. Lokal Nr 3 o pow. 59,4 m kw. , cena wywoławcza 18.800 zł,
    - nie wpłynęła ani jedna  oferta, przetarg zakończony wynikiem negatywnym.                                                                                                                                         
 
 
 
 
                                                                                           Wójt  Gminy
                                                                                 mgr  inż.  Marek Klimkiewicz

Sporządziła :
Renata Pawłowska                                                                                                                                                                                                                                                                                            


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (11 kwietnia 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 kwietnia 2011, 07:47:43)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 maja 2011, 10:39:42)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2457