Ustny przetarg nieograniczony m. Lubomin


                                                                                    Boniewo, dnia 15 czerwca 2010 r.
 
  WÓJT GMINY BONIEWO
 
ogłasza ustny  przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej nr 79  o  pow. 0,56 ha  położonej w miejscowości
Lubomin Rządowy  stanowiącej  własność Gminy Boniewo
 / KW 54719 /, cena  wywoławcza 6.000,00 zł.
                        
 
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania w/w nieruchomości : cele rolne.
Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca  2010 roku o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Boniewo
pok. Nr 6.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
- wpłacenie wadium w wysokości  20% ceny wywoławczej należy wpłacić  na rachunek BS             Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 w terminie do dnia 12 lipca 2010 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Gminy Boniewo.
- okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
     Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
     Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel. / 054 / 284-01-81 wew. 33.
                                                                                             Boniewo, dnia 21.07.2010 r.
 
 
 
 
INFORMACJA
o wyniku przetargu na sprzedaż mienia gminnego
 
 
Dnia 16.07.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 79
o pow. 0,56 ha położonej w miejscowości Lubomin Rządowy  /KW  WL1W/00054719/1.
Nabywcą tej nieruchomości został Pan Stanisław Witowski zamieszkały Lubraniec 87 – 890
przy ul. Aleja Lipowa 16 m 9,  za wylicytowaną cenę 6.100,00 zł słownie : sześć tysięcy
sto złotych.
 
 
 
Sporządziła :
Renata Pawłowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (16 czerwca 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 czerwca 2010, 07:17:33)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (21 lipca 2010, 14:08:27)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2464