Ustny przetarg na lokal w m. Boniewo


                                                             Boniewo, dnia 26.02.2010 r.
 
 
 
 
   
WÓJT  GMINY  BONIEWO
 ogłasza ustny przetarg nieograniczony                                                                                                                       
  na sprzedaż :
 lokalu użytkowego Nr 1 o pow. 48,08 m2 położonego w budynku przy ul. Kolejowej 4
w Boniewie na działce ozn. Nr 181/2 stanowiącego własność Gminy Boniewo KW WL1W/48026/1  składającego się z : dwóch pokoi, zaplecza socjalnego, korytarza i łazienki.
Cena wywoławcza wynosi 38.400,00 zł.
 
Przetarg odbędzie się dnia 01 kwietnia 2010 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Boniewo
pok. Nr 6 A.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
- wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej na rachunek BS Lubraniec  O/Boniewo     90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 w terminie do dnia 28 marca 2010 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Gminy.
- okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.                                                      

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9, tel. /054/ 284-01-81 wew.33.
 
 
  Wynik przeprowadzonego postępowania :


                                                                    
                                                                                        Boniewo, dnia 06.04.2010 r.
 
 
PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego przetargu
 
 
          Na podstawie § 10 ust. 1,2, 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
/Dz.U.Nr 207, poz.2108 / sporządza się protokół z przeprowadzonego w dniu 01 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Gminy w Boniewie  przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.
 
§ 1.
 
Przetarg przeprowadziła komisja przetargowa w składzie :
 
1/ Renata Pawłowska – przewodniczący komisji
2/ Anna Kozłowska - członek komisji
3/ Anna Grunt     - członek komisji
 
1/ termin i miejsce oraz rodzaj przetargu :
–   01 kwietnia 2010  r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Boniewo pokój nr 6,  przetarg ustny
nieograniczony
2/ oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości
    i księgi wieczystej :
–  lokal użytkowy nr 1 o pow. 48,08 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Kolejowej 4,
w Boniewie na działce oznaczonej nr 181/2 stanowiący własność Gminy Boniewo
KW  WL1 W/48026/1 
3/ obciążenia nieruchomości :
–  nie występują
4/ zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość :
–   nie występują
5/ wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów :
–  oferenci nie złożyli wyjaśnień
6/  osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu wraz z uzasadnieniem :
–  Pani Maria Janc zam. Wólka Paruszewska 1, 87 – 851 Boniewo.
Wymieniony oferent okazał dokument potwierdzający wpłacone wadium i tym samym
spełnił wszystkie warunki przetargu
Wysokość wadium w kwocie 7.680,00 zł zostało uchwalone przez Wójta Gminy w wysokości
20 % ceny wywoławczej nieruchomości. Informacja zamieszczona w ogłoszeniu z dnia
01 marca 2010  r.
7/  cena wywoławcza nieruchomości wynosił 38.400,00 zł / słownie: trzydzieści osiem tysięcy
     czterysta złotych /
–  W przetargu uzyskano cenę 38.790,00 zł /słownie : trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych/
8/ uzasadnienie rozstrzygnięcia podjętego przez komisję przetargową :
–       Do przetargu zgłosił się jedyny uczestnik , który zadeklarował jedno postąpienie i po trzykrotnym wywołaniu przez przewodniczącego komisji przetarg zakończono na tym etapie.
 
 
– Nabywcą lokalu użytkowego nr 1 o pow. 48,08 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Kolejowej 4 w miejscowości Boniewo, położonego na działce oznaczonej nr 181/2
została Pani Maria Janc zam. Wólka Paruszewska 1, 87 -851 Boniewo za wylicytowaną
cenę  38.790,00 zł słownie : trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych.
 
 
§ 2.
 
Wpłacone wadium w wysokości 7.680,00  zł przez uczestnika przetargu zostaje zaliczone na poczet
nabytej nieruchomości.
 
§ 3.
 
Nabywca lokalu zobowiązuje się wpłacić kwotę w wysokości 31.110,00 zł
/słownie : trzydzieści jeden tysięcy sto dziesięć złotych  / na konto BS Lubraniec O/Boniewo
Nr  90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 przed zawarciem aktu notarialnego.
 
§ 4.
 
Niniejszy protokół stanowić będzie podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
 
 
§ 5.
 
Wyłoniony nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.
Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Nie stawienie się nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawniać będzie
Gminę Boniewo do odstąpienia od zawarcia umowy.
W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
 
 
§ 6 .
 
 
Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
przeznaczone są dla Gminy a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
§ 7.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
Podpisy komisji :
1/ ............................ - przewodniczący komisji
2/ ............................ - członek komisji
3/ ............................ - członek komisji
 
 
Podpis nabywcy :
.....................................
 

 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (26 lutego 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 lutego 2010, 12:09:09)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (28 kwietnia 2010, 07:36:55)
Zmieniono: zamieszczono wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2504