Pisemny przetarg na dzierżawę gruntów

Boniewo, dnia 26.02.2010 r.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        WÓJT GMINY BONIEWO
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
 
na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat
nieruchomości rolnej o pow. 1,92 ha  oznaczonej nr 136/4
położonej w miejscowości Osiecz Mały.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1000, 00 zł.
 
Przeznaczenie terenu : cele rolne.
 
Przetarg odbędzie się dnia 29 marca 2010 r. o godz. 9 :00 w Urzędzie Gminy Boniewo,
pok. Nr 6 A.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej w kasie Urzędu Gminy.                                                                                                             
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 23.03.2010 r.
Pisemna oferta powinna zawierać :
1/ imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
    osoba prawna lub inny podmiot
2/ datę sporządzenia oferty
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
    zastrzeżeń
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel. /054/ 284-01-81 wew.33.

Wynik  postępowania dalej (205kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (26 lutego 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 lutego 2010, 11:51:05)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (21 kwietnia 2010, 14:29:13)
Zmieniono: zamieszczono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2510