Ogłoszenie o ustnym przteragu nieograniczonym


WÓJT GMINY BONIEWO
 
ogłasza ustny  przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
  położonych  w miejscowości Boniewo przy ul. Szkolnej
stanowiących  własność Gminy Boniewo
 / KW 54718 /,  tj. :
 
–       dz. oznaczona nr 254/2 o pow. 841 m2, cena wywoławcza 21.800,00 zł
–       dz. oznaczona nr 254/3 o pow. 833 m2, cena wywoławcza 21.600,00 zł
        Ceny  nieruchomości zostaną  powiększone  o podatek VAT.
 
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania w/w nieruchomości : teren przewiduje funkcję
zabudowy usługowej, usługowo-mieszkaniowej oraz związaną z nim infrastrukturę.
Przetarg odbędzie się dnia 25 marca 2010 roku o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Boniewo
w pok. Nr 6 A.
Warunkiem uczestnictwa  w przetargu jest :
–  wpłacenie wadium w wysokości  20 % ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek BS Lubraniec O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 w terminie do dnia 21 marca 2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Boniewo. Ponadto oznaczenie działki lub działek do licytacji musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.
–       okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
     Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
     Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel 284-01-81 wew. 33.

Wynik postępowania:

                                       
                                                                                        Boniewo, dnia 29.03.2010 r.
 
 
 
PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego przetargu
 
 
          Na podstawie § 10 ust. 1,2, 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
/Dz.U.Nr 207, poz.2108 / sporządza się protokół z przeprowadzonego w dniu 25 marca 2010 r.
w Urzędzie Gminy w Boniewie  przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.
 
§ 1.
 
Przetarg przeprowadziła komisja przetargowa w składzie :
 
1/ Renata Pawłowska  – przewodniczący komisji
2/ Anna Kozłowska    -  członek komisji
3/ Anna Grunt             -  członek komisji
 
1/ termin i miejsce oraz rodzaj przetargu :
–       25 marca 2010 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Boniewo pokój nr 6,  przetarg ustny
nieograniczony
2/ oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości
    i księgi wieczystej :
–       nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 254/2 o pow. 841 m2 położona w miejscowości Boniewo przy ul. Szkolnej stanowiąca własność Gminy,  KW 54718,                      przeznaczenie terenu usługowo- mieszkaniowy
–  nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 254/3 o pow. 833 m2 położona
w miejscowości Boniewo przy ul. Szkolnej stanowiąca własność Gminy, KW 54718,                    przeznaczenie terenu usługowo-mieszkaniowy
3/ obciążenia nieruchomości :
–       nie występują
4/ zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość :
–       nie występują
5/ wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów :
–       oferenci nie złożyli wyjaśnień
6/  osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu wraz z uzasadnieniem :
–       Pani Ewa Rybacka  zam. 87 -851 Boniewo, ul. Parkowa 18,
–       Pani Wioletta Hęś zam. Włocławek ul. Promienna 5 m 43,
które przedłożyły dowody wpłaty wadium dotyczące dwóch nieruchomości oraz dowody
osobiste i tym samym spełniły wszystkie warunki przetargu.
Stosownie do § 14 pkt. 3 rozporządzenia ustalono wysokość postąpienia na kwotę 220,00 zł
/ słownie : dwieście dwadzieścia złotych 00/100 zł/.
Wysokość wadium zostało uchwalone przez Wójta Gminy w wysokości 20% ceny wywoławczej
od przedmiotowych nieruchomości. Informacja zamieszczona w ogłoszeniu z dnia 22.02.2010 r.                                                                                                                                                        
7/ Ceny wywoławcze nieruchomości :
 
    -  cena wywoławcza nieruchomości nr 254/2 wynosi  21.800,00 zł
- cena wywoławcza nieruchomości nr 254/3 wynosi  21.600,00 zł
 
8/ Uzasadnienie rozstrzygnięcia podjętego przez komisję przetargową :
                                                          
I. W licytacji na kupno nieruchomości oznaczonej nr 254/2 o pow. 841 m2  Pani Ewa Rybacka
zadeklarowała jedno postąpienie w wysokości 220,00 zł. Natomiast Pani Wioletta Hęś
nie zaoferowała postąpienia. Po trzecim wywołaniu zaoferowanej ceny nabywcą nieruchomości oznaczonej nr 254/2 o pow. 841 m2 położonej  w Boniewie przy ul. Szkolnej została Pani  Ewa Rybacka zam. Boniewo 87 – 851 ul. Parkowa 18,  za wylicytowaną cenę 22.020,00 zł słownie : dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia złotych plus 22 % podatku VAT w kwocie 4.844,40 zł / tj. za łączną kwotę 26.864,40 zł słownie : dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy.
Wpłacone wadium w wysokości 4360,00  zł przez uczestnika przetargu zostaje zaliczone na poczet nabytej nieruchomości.
Nabywca nieruchomości nr 254/2 zobowiązuje się wpłacić pozostałą kwotę w wysokości
22.504,40 zł słownie : dwadzieścia dwa tysiące pięćset cztery złote czterdzieści groszy
 na konto BS Lubraniec O/Boniewo Nr  90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 najpóźniej przed
zawarciem aktu notarialnego.
 
II. W licytacji na kupno nieruchomości oznaczonej nr 254/3 o pow. 833 m2 Pani Wioletta Hęś
     zadeklarowała jedno postąpienie w wysokości 220,00 zł. Natomiast Pani Ewa Rybacka nie
     zaoferowała postąpienia. Po trzecim wywołaniu zaoferowanej ceny nabywcą nieruchomości
     oznaczonej nr 254/3 o pow. 833 m2 położonej w Boniewie przy ul. Szkolnej została Pani
     Wioletta Hęś zam. Włocławek 87 - 800 ul. Promienna 5 m 43, za wylicytowaną cenę              
     21.820 ,00 zł dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych plus 22% podatku
     VAT w kwocie / 4.800,40 zł / tj. za łączną kwotę 26.620,40 zł słownie : dwadzieścia sześć
     tysięcy sześćset dwadzieścia złotych czterdzieści groszy.
Wpłacone wadium w wysokości 4.320,00 zł przez uczestnika przetargu zostaje zaliczone na poczet nabytej nieruchomości.
Nabywca nieruchomości nr 254/3 zobowiązuje się wpłacić pozostałą kwotę w wysokości
22.300,40 zł słownie : dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych czterdzieści groszy na konto
BS Lubraniec O/Boniewo Nr 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 najpóźniej przed  zawarciem
aktu notarialnego.
 
 
§ 2.
 
 
Niniejszy protokół stanowić będzie podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
 
 
§ 3.
 
 
Wyłonieni nabywcy zostaną zawiadomieni  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.
Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Nie stawienie się nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawniać będzie
Gminę Boniewo do odstąpienia od zawarcia umowy.
W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
   
§ 4 .
 
Niniejszy protokół sporządzono w  5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których   
3 egzemplarze przeznaczone są dla Gminy a po jednym dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
 
§ 5.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
Podpis komisji :
1/ ............................ - przewodniczący komisji
2/ ............................ - członek komisji
3/ ............................ - członek komisji
 
 
Podpis
 nabywcy dz. nr 254/2
1/.........................................
Podpis nabywcy dz. nr 254/3
1/........................................metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (22 lutego 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2010, 07:45:05)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (21 kwietnia 2010, 14:23:26)
Zmieniono: zamieszczono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3417