ZASADY UDZIELANIA Z BUDŻETU GMINY DOTACJI NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LUB ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH/PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY BONIEWO

ZASADY UDZIELANIA Z BUDŻETU GMINY DOTACJI NA DOFINANSOWANIE BUDOWY
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LUB ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH/PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY BONIEWO


§ 1. 1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku.
2. Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym, osobom prawnym będącym właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomościami, wytwarzającymi ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego.

3. Warunkiem otrzymania dotacji jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego/przyłącza kanalizacyjnego przy istniejących budynkach mieszkalnych/w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.
4. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni/zbiornika/ przyłącza kanalizacyjnego na określonej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego.
5. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków/zbiornik bezodpływowy/przyłącze kanalizacyjne będzie podłączona do dwóch lub więcej budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym porozumieniu stron.
6. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do 30 września każdego roku w Urzędzie Gminy Boniewo pokój nr 4.
7. Dotacje przyznawane będą od czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
8. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania w danym roku będą rozpatrywane w roku następnym.
§ 2. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni/zbiornika bezodpływowego/przyłącza kanalizacyjnego musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
§ 3. 1. Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków/zbiornika bezodpływowego/przyłącza kanalizacyjnego może uzyskać do 75% udokumentowanych, poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 2 000 złotych.
2. Wnioskujący tylko jednokrotnie może uzyskać dofinansowanie z budżetu gminy.
3. Na oryginale faktury lub rachunku Urząd Gminy Boniewo umieści adnotację o udzielonej dotacji.
4. Pozytywna weryfikacja wniosku oraz decyzja Wójta Gminy Boniewo o udzieleniu dofinansowania będą podstawą do podpisania umowy o dofinansowaniu.
5. Faktura lub rachunek muszą być wystawione po dacie złożenia wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 4. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków/zbiorników bezodpływowych z budżetu gminy będzie określona uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.
2. Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z niniejszymi zasadami oraz na podstawie złożonych następujących dokumentów:
1) wniosku o przydzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków/zbiornika bezodpływowego/przyłącza kanalizacyjnego,
2) oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

3) prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od rodzaju inwestycji,
4) opisu i projektu technicznego instalacji oraz aprobaty technicznych wymagań w przepisach prawa (lub ich kopii).
§ 5. 1. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
2) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń,
3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków/zbiorników bezodpływowych/przyłączy kanalizacyjnych,
4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.
§ 6. 1. Złożone wnioski podlegać będą komisyjnej weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszych zasadach.
2. Dotacja zostanie wypłacona po złożeniu w Urzędzie Gminy formalnych dokumentów oraz komisyjnym odbiorze budowy przydomowej oczyszczalni ścieków/zbiornika bezodpływowego/przyłącza kanalizacyjnego w terminie do 30 dni od daty sporządzenia protokołu.
Uchwała.VIII.53.19.2019-09-30-1.pdf (293kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (30 września 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 października 2019, 08:21:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2280