Budowa silosu zbożowego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 74 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo”-wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF.6730.5.2024 

Boniewo, dn. 02.04.2024 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.04.2024 r., na wniosek Pana (………..)* została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa silosu zbożowego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 74 w miejscowości Bierzyn, gm.
Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 kwietnia 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 kwietnia 2024, 16:14:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129