Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 153/1 obręb Sułkówek, gmina Boniewo- decyzja

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF.6733.8.2023

 Boniewo, dnia 21.12.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 21 grudnia 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 153/1 obręb Sułkówek, gmina Boniewo


Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo
przy ul. Szkolnej 3, 87-851 Boniewo, numer pokoju 19 w godzinach od 715 – 1515 .

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta
Gminy Boniewo, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów
administracji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia 21 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 grudnia 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 grudnia 2023, 12:04:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198