Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SV-15kV oraz niskiego napięcia.....

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6733.7.2023

 Boniewo, dnia 2 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SV-15kV oraz niskiego napięcia
nn-0,4kV wraz z szafką pomiarową, budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej
15/0,4kV, wymiana słupa linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV oraz słupa linii napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4kV, demontaż odcinka istniejącej linii napowietrznej
niskiego napięcia nn-0,4kV wraz ze słupami na dz. nr 129, 100/1, 100/2, 154, 101/8, 101/9, 101/10,152, 153/1, 153/2 obręb Arciszewo, gmina Boniewo.”

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie
7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju4 w godzinach od 715 – 1515 .
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 października 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 października 2023, 17:26:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261