Budowa linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV wraz ze stacją transformatorową na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 129, 100/1, 100/2, 154, 101/8, 101/9, 101/10, 152, 153/1, 153/2 obręb Arciszewo, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

Nr ZPiPF.6733.7.2023

Boniewo, dnia 31 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Paweł Ziółkowski z dnia 30.08.2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV wraz ze stacją transformatorową na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 129, 100/1, 100/2, 154, 101/8, 101/9, 101/10, 152,153/1, 153/2 obręb Arciszewo, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (31 sierpnia 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 sierpnia 2023, 15:19:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233