Przebudowa, nadbudowa ze zmianą geometrii dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 2 w miejscowości Wólka Paruszewska, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730.13.2023

 Boniewo, dn. 07.07.2023 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.07.2023 r., na wniosek Pana (...........)* została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą

„Przebudowa, nadbudowa ze zmianą geometrii dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 2 w miejscowości Wólka Paruszewska, gmina
Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 lipca 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 lipca 2023, 13:07:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170