Modernizacja linii napowietrznych nN wraz ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej na działkach nr 40, 41, 42, 43/3, 43/5, 43/4, 44, 45, 46/33 obręb Grójczyk oraz nr 69/3 obręb Sułkówek , gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO


Nr ZPiPF.6733.6.2023

Boniewo, dnia 21 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Paweł Ziółkowski z dnia 17.03.2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:

„Modernizacja linii napowietrznych nN wraz ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej na działkach nr 40, 41, 42, 43/3, 43/5, 43/4, 44, 45, 46/33 obręb Grójczyk oraz nr 69/3 obręb Sułkówek , gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 marca 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 marca 2023, 11:40:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 312