Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 146/2, 148 i 169 w miejscowości Lubomin, gm. Boniewo-decyzja


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6733.3.2023

Boniewo, dnia 01.03.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 1 marca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 146/2, 148 i 169 w miejscowości Lubomin, gm.
Boniewo”.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów
administracji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo
przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515.

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta
Gminy Boniewo, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty
odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia 1 marca 2023 r.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 marca 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 marca 2023, 18:54:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 419