Rozbudowa i nadbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 204 i 252/1 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

Nr ZPiPF.6733.5.2023

 Boniewo, dnia 20 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Boniewo z dnia 20.02.2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:

„Rozbudowa i nadbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 204
i 252/1 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 lutego 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2023, 13:48:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344