Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 47/23, 47/36, 47/38, 47/43, 47/48, 47/50, 47/59, 47/60, 47/61, 47/62 obręb Grójczyk, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

Nr ZPiPF.6733.4.2023

 Boniewo, dnia 9 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, w imieniu
której działa pełnomocnik Pan Sebastian Bęben z dnia 09.02.2023 r., zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 47/23, 47/36, 47/38, 47/43, 47/48, 47/50, 47/59, 47/60, 47/61, 47/62 obręb Grójczyk, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (9 lutego 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lutego 2023, 12:12:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152