Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 264/2, 265 położonych w obrębie Otmianowo, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 7 października 2022 r.

ZPiPF. 6730.22.2022

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:
- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

- art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),

zawiadamia, że w dniu 7 października 2022 r., na wniosek z dnia 27 lipca 2022 r. KPE FARMS Sp. z o.o., w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy
fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz
z infrastrukturą techniczną na działkach nr 264/2, 265 położonych w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”, została wydana decyzja znak: ZPiPF.6730.22.2022.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniania jego społeczeństwu zgodnie           z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Organ właściwy do wydania decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 10 października 2022 r.

Decyzja.pdf (4084kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 października 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 października 2022, 15:01:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 424