Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 52 i 18 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6733-2/2022

Boniewo, dnia 15 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie


Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 503)zawiadamia stronyo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów materiałów dotyczącego przedsięwzięcia
pn.:
,,Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 52 i 18 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm.Boniewo”.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie
7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów
i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 .

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 czerwca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 czerwca 2022, 14:26:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 632